Výzva na predloženie ponuky na dodanie tovaru - Ročenka Euroregiónu "Tatry" Pohraničie poľsko - slovenské

12.10.2017 | Admin
Zákazka podľa § 117

 

Združenie Euroregión "Tatry" ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. e/ zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje Výzvu na predloženie ponuky na dodanie tovaru.

Názov: "Ročenka Euroregiónu "Tatry" Pohraničie poľsko - slovenské"

 

Prílohy:

- Výzva na predkladanie cenových ponúk

- Návrh uchádzača na plnenie kritéria

- Návrh Zmluvy o dielo a licenčná zmluva

 

Všetky prílohy nájdete nižšie.

{jsmallfib\[2017/10/VO]}