História vzniku Euroregiónu

23.11.2007 | Admin

VZNIK EUROREGIÓNU "TATRY"

 

Myšlienka zblíženia a spolupráce medzi Poľskom a Slovenskom v oblasti Tatier vznikla počas konferencie o samosprávach v Zakopanom v novembri 1991. O tomto projekte sa následne diskutovalo na konferencii starostov poľských a slovenských obcí, ktorá sa konala v máji 1992 v Poprade. Rozhovory týkajúce sa formálnej stránky vzájomných kontaktov sa viedli v nasledujúcich rokoch. O vytvorenie Euroregiónu Tatry sa živo začali zaujímať novinári na obidvoch stranách hranice. Na základe ich iniciatívy sa v roku 1993 - 27. mája v Poprade a 28. mája v Nowom Targu stretli predstavitelia samospráv a štátnej správy. Výsledkom týchto stretnutí bola Deklarácia zámerov, ktorá navrhovala popularizáciu myšlienky euroregiónu v masovokomunikačných prostriedkoch.

V marci 1993 vznikol v Poprade slovenský projekt medziregionálneho zväzu, ktorý bol predstavený poľskej strane 17. júla v Kežmarku. Na tomto stretnutí boli navrhnuté hranice budúceho spoločného tatranského územia. Zo slovenskej strany mali doň patriť mestá a dediny patriace do okresov Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Poprad, Stará Ľubovňa a z poľskej strany gminy patriace do bývalého okresu Nowy Targ nachádzajúce sa na Orave, Podhalí, Spiši a v Pieninách. Bola vytvorená pracovná skupina, ktorá mala vypracovať štatút a ktorej členmi boli: Marian Blažkiewicz z Podhalanského zväzu gmin v Nowom Targu, Wendelin Haber - vojt gminy Nižné Lapše na Spiši, Maciej Krokowski - primátor Zakopaneho, Zofia Pieczkowska z vojvodského úradu v Nowom Saczi, Július Lojek - primátor Spišskej Starej Vsi a Ján Skupin - primátor Kežmarku.

V dňoch 30. a 31. októbra 1993 sa konala v Krakowe konferencia pod názvom "Spolu alebo osobitne". Cieľom konferencie bolo vytýčiť a predstaviť o.i. aj harmonogram činností v rámci prihraničných území Slovenskej a Poľskej republiky. Záverom konferencie bolo naplnenie cieľa - podpisu "Zmluvy o vytvorení cezhraničného združenia Euroregión "Tatry" v poľskom Nowom Targu. Žiaľ, na základe iniciatívy štátneho tajomníka Ministerstva kultúry SR a ďalších zainteresovaných centrálnych orgánov štátnej správy v Slovenskej republike sa text "Zmluvy" zmenil na "Deklaráciu".

A tak 31. októbra 1993 bola v Zakopanom podpísaná Deklarácia samosprávnych orgánov územných častí Poľskej republiky a Slovenskej republiky o projekte vytvorenia cezhraničného združenia Euroregión "Tatry". V tomto dokumente predstavitelia samospráv z oboch strán Tatier potvrdili svoj záujem o vytvorenie Euroregiónu "Tatry".

18. augusta 1994 bola vo Varšave podpísaná Dohoda medzi vládou Poľskej republiky a vládou Slovenskej republiky o cezhraničnej spolupráci, v ktorej obidve strany, okrem iného, vyjadrili uznanie iniciatíve miestnych a regionálnych samospráv o "zbližovanie susedných národov" a zaviazali sa "podporovať (...) cezhraničnú spoluprácu a týmto spôsobom sa pričiniť o hospodársky rast v obidvoch štátoch.". Dohody medzi vládami oboch štátov sa vo veľkej miere pričinili o to, že niekoľkoročné snahy o vytvorenie euroregiónu sa mohli realizovať.

26. augusta 1994 na ustanovujúcej Kongrese v Nowom Targu bola podpísaná dohoda medzi samosprávami Poľska a Slovenska o založení cezhraničného zväzu Euroregión Tatry, ktorý "v súlade s procesom integrácie európskych krajín, na základe Rámcovej európskej konvencie o cezhraničnej spolupráci zo dňa 11. mája 1980" sa bude snažiť o "urýchlenie všestranného rozvoja susediacich oblastí Poľskej republiky a Slovenskej republiky nadväzujúc na historické korene a vzájomné vzťahy týchto regiónov".

Dohodu podpísali, zo slovenskej strany:
Ján Skupin - primátor mesta Kežmarok
František Závadský - viceprimátor mesta Starý Smokovec
Michal Šipoš - primátor mesta Stará Ľubovňa
Mikuláš Mýtnik - starosta obce Kamienka
Julián Helka - primátor mesta Ružomberok
Július Medvedi - primátor mesta Liptovský Hrádok
Jozef Mažári - primátor mesta Trstená
Ivan Šaško - primátor mesta Tvrdošín

a z poľskej strany:
Czeslaw Borowicz - primátor mesta Nowy Targ
Jan Pyka - viceprimator mesta Rabka
Józef Gacek - primátor mesta Ščavnica
v mene gmin vojtovia: Andrzej Majewski - gmina Biely Dunajec
Jan Kuruca - gmina Bukovina Tatranská
Kazimierz Dzielski - gmina Čierny Dunajec
Stanislaw Wojtaszek - gmina Čorštyn
Julian Stopka - gmina Jablonka
Bronislaw Bublik - gmina Kroščenko
Franciszek Adamczyk - gmina Lipnica Veľká
Wendelin Haber - gmina Lapše Nižné
Jan Smarduch - gmina Nowy Targ
Slawomir Olszewski - gmina Ochotnica Dolná
Marek Wierzba - gmina Raba Vyšná
Stanislaw Ślimak - Šaflary
a starosta Franciszek Bachleda - Ksiedzularz - gmina Tatranská.

Vojvodský súd v Novom Saczi rozhodnutím zo dňa 15. decembra 1994 zapísal Euroregión Tatry do zoznamu zväzov a potvrdil jeho štatút.

Hranice Euroregiónu boli stanovené na základe administratívneho delenia. Z poľskej strany patrí do Euroregiónu 25 gmín z malopoľského vojvodstva: mestá Nowy Targ, Zakopane, Szczawnica, Limanowa; mestá a gminy Muszyna, Piwniczna; gminy Krościenko n. Dunajcem, Lapsze Nižne, Raba Wyźna, Nowy Targ, Lipnica Wielka, Bukowina Tatrzańska, Ochotnica Dolna, Czarny Dunajec, Szaflary, Czorsztyn, Poronin, Kościelisko, Uście Gorlickie, Tymbark, Kamienica. Má približne 245tis. obyvateľov.

Na slovenskej strane patrí do Euroregiónu 112 miest a obcí z jedenástich okresov: Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Sabinov, Levoča. Túto časť Euroregiónu obýva viac než 340 tis. obyvateľov. Sídlami Euroregiónu sú mestá Nowy Targ v Poľsku a Kežmarok na Slovensku.

Euroregión "Tatry" má celkovú rozlohu 11 000 km2 a žije v ňom okolo 900 000 obyvateľov.
Geograficky Euroregión "Tatry" zasahuje slovensko-poľské Tatry a podtatranskú oblasť s Oravskou Magurou, Oravsko - Novotargskou, Liptovskou a Popradskou kotlinou, Pieniny, Gorce, Chočské vrchy, čiastočne Beskydy Žywiecke a Sadecké, Malú a Veľkú Fatru, Stratenské a Levočské pohorie. Do Euroregiónu "Tatry" patria historicko-kultúrne oblasti so zachovanými hodnotami a tradíciami materiálnej a duchovnej kultúry, ako je Orava, Liptov, Spiš a Podhalie. Je tu päť národných parkov - Tatranský, Pieninský, Babiohorský, Gorczanský a Slovenský raj, chránené krajinné oblasti a prírodné rezervácie.

Činnosť euroregiónu sa riadi nasledovnými zásadami: partnerstvo a rovnoprávnosť obidvoch strán, zachovanie národnej, štátnej, miestnej a regionálnej príslušnosti, úplná dobrovoľnosť spolupráce a pod. Vedenie Euroregiónu je spoločné a orgánmi EUT sú:
- Kongres
- Rada
- Revízna komisia
- Riaditelia kancelárii
- Pracovné komisie

Kongres je najvyšším orgánom zväzku. Skladá sa zo 70 delegátov po 35 z každej strany. Delegátov volia členovia zväzku osobitne na každej strane. Kongres sa zvoláva minimálne raz ročne. Rieši záležitosti na základe konsenzu strán v prítomnosti minimálne 50% delegátov každej zo strán.

Rada je najvyšším výkonným orgánom zväzku a skladá sa z 14 členov po 7 členov z každej strany volených kongresom na obdobie 2 rokov. Radu riadi predseda zvolený radou v tajnom hlasovaní na obdobie 2 rokov.

Revízna komisia je kontrolným orgánom voleným kongresom a skladá sa z 6 členov po 3 z každej strany volených na obdobie 2 rokov.

Riaditelia kancelárii sú výkonnými orgánmi rady, jeden na poľskej a jeden na slovenskej strane.

Komisie menuje rada a sú to:
- Hospodárska komisia
- Komisia životného prostredia
- Kultúrna komisia
- Informačná komisia
- Komisia športu a mládeže
- Komisia cestovného ruchu a turistiky

Financovanie je samostatné na slovenskej a poľskej časti Euroregiónu a získava sa: zápisné a členské príspevky, dobrovoľný príspevok miest a gmín, dotácií, darov a iných zdrojov.

V priebehu svojej existencie dosiahol Euroregión "Tatry" značné úspechy - inicioval a bol účastníkom mnohých kultúrnych a športových podujatí, ktoré sa natrvalo zapísali do kalendára pravidelných každoročných akcií, ako napr. Euroregión bez hraníc, Dni slovenskej kultúry v Poľsku, Dni poľskej kultúry na Slovensku, Sviatok pastierov na hornej Orave, Festival pohraničnej kultúry Spišská vatra, Stolnotenisový turnaj O pohár euroregiónu, Slovensko-poľské ekonomické fórum, Slovensko - Poľské fórum životného prostredia, Fórum miest Euroregiónu "Tatry, zrkadlový projekt výstavby domov Slovensko - Poľského stretávania v Kežmarku a Nowom Targu.

VZNIK "REGIÓNU TATRY"

Inštitucionálny rámec jestvovania cezhraničného zväzku s prvkom medzinárodného práva v rokoch 1994 - 1996 nedovoľoval podľa platnej legislatívy registráciu cezhraničného zväzku typu Euroregiónu "Tatry" na Slovensko - Poľskom pomedzí. Po dlhých konzultáciách a odporúčaniach zo strany Ministerstva vnútra SR bola na Slovenskej strane v záujme registrácie prijatá nasledovná koncepcia:

1. v zmysle Občianskeho zákonníka, par. 20 vytvoriť na Slovenskej strane "Záujmové združenie právnických osôb" pod názvom "Región Tatry", ako samostatný právny subjekt.

2. požiadať o registráciu tohto zväzku na príslušnom Okresnom úrade (v našom prípade Okresný úrad Poprad

3. žiadosť o registráciu doplniť príslušnými organizačnými dokumentmi, o.i. Zápisnica z ustanovujúceho zhromaždenia zo dňa 17. novembra 1995 a Stanovy združenia.

Tieto kroky sa uskutočnili v rokoch 1995 - 1996 a 23. júla 1996 bol "Región Tatry" zaregistrovaný na Okresnom úrade v Poprade ako Záujmové združenie právnických osôb s predmetom činnosti - vytvárať vhodné podmienky pre rozvoj spolupráce prihraničných regiónov medzi Slovenskou a Poľskou stranou v záujme hospodárskeho, kultúrneho rozvoja a ochrany krajiny a zároveň zabezpečovania vzájomného sprostredkovania informácií v oblasti samospráv.