Krátko o EZÚS TATRY s r.o.

30.06.2017 | Admin
Krátko o EZÚS TATRY s r.o. Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r.o. je nová inštitúcia cezhraničnej spolupráce, založená dňa 14. augusta 2013 Združením Región „Tatry” na slovenskej strane a Zväzkom Euroregión „Tatry” na poľskej strane, ktorá má právnu subjektivitu podľa práva Európskej únie, je právne spôsobilá a má najširšiu právnu spôsobilosť, aká sa priznáva podľa vnútroštátneho práva členského štátu právnickým osobám. Dňa 20. septembra 2013 EZÚS TATRY získal právnu subjektivitu zapísaním do registra vedeného ministrom zahraničných vecí Poľskej republiky.

Doterajšia spolupráca medzi Zväzkom Euroregión „Tatry” a Združením Región „Tatry”  fungovala na základe dohody z roku 1999, zriaďujúcej neformálny Cezhraničný Zväzok Euroregión „Tatry”, ktorý nemal právnu subjektivitu.

EZÚS TATRY má štatutárne sídlo v Nowom Targu, preto bolo registrované v Poľsku. Výber lokalizácie štatutárneho sídla má významné právne následky. Na tomto základe sa určuje najmä rozhodné právo, ktoré dodatočne platí v prípade fungovania EZÚS, výkladu Dohovoru a Stanov, a určujú sa tiež orgány zodpovedné za jeho kontrolu. Týmto právom je v prípade EZÚS TATRY s r. o. poľské právo.