EZUS TATRY – vedenie zostalo potvrdené aj na ďalšie obdobie – nové výzvy a nové projekty, ale najmä riadenie Fondu mikroprojektov.

14.07.2023 | Admin

Dňa 14. júla 2023 sa v Novom Targu uskutočnilo zasadnutie Zhromaždenia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce EZUS TATRY (ďalej len EZUS TATRY). I naďalej ho povedenie staronové vedenie zoskupenia.

 

Predmetom rokovania boli najmä informácie o Fonde malých projektov Programu Interreg PL-SK 2021-2027. EZUS-u bol schválený projekt na riadenie tohto fondu – čo znamená, že od septembra 2023 začne EZUS vyhlasovať výzvy na predkladanie mikroprojektov v priorite „Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie“ (takže mikroprojekty zamerané na cestovný ruch, kultúru a pod.). Na zabezpečenie realizácie tohto Fondu bola schválená nová organizačná štruktúra kancelárie EZÚS TATRY a vytvorenie pobočky kancelárie EZÚS-u v Kežmarku.

 

Zhromaždenie prerokovalo aj aktuálnu finančnú situáciu EZÚS-u a perspektívy jeho fungovania z dôvodu riadenia Fondu malých projektov ale aj plnenia ďalších úloh a realizácie vlastných projektov. Členovia EZUS-u rozhodli vyššou mierou sa finančne podieľať na činnosti EZUS-u vzhľadom všetky nové úlohy.

 

Zhromaždenie rozhodlo o príprave 4. etapy projektu Cesta okolo Tatier – ide o slovensko-poľský projekt na pokračovanie výstavby cyklotrasy okolo Tatier a súvisiacej infraštruktúry v rámci aktuálnej výzvy cezhraničného programu Interreg PL-SK 2021-2027. EZUS bude predkladateľom tohto projektu v hodnote 4 mil. eur.

 

Okrem toho EZUS pripraví ďalší vlastný projekt na Vypracovanie spoločnej cezhraničnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja pohraničného územia patriaceho pod EZUS na obdobie do roku 2030 – tiež v rámci aktuálnej výzvy Interreg PL-SK 2021-2027 s termínom podania do konca septembra 2023.

 

Vzhľadom na ukončenie funkčného obdobia orgánov EZUS-u sa uskutočnili voľby týchto orgánov a Zhromaždenie opätovne zvolilo na obdobie nasledujúcich 4 rokov (2023-2027):

 1/ za predsedu Zhromaždenia EZUS: Štefan Bieľak (Spišská Belá, podpredseda PSK) – doterajší predseda zhromaždenia

 2/ za podpredsedu Zhromaždenia EZUS: Boguslaw Waksmundzki (Nowy Targ) – doterajší podpredseda

3/ za riaditeľa kancelárie EZUS v Novom Targu: Agnieszka Cichorská (rod. Pyzowská) – doterajšia riaditeľka

4/ za členov Dozornej Rady EZUS (6 členov – 3 za slov. a 3 za poľ. stranu): Jozef Hamaň (starosta obce Oravský Biely Potok), Ondrej Kavka (viceprimátor mesta Poprad), Milan Zuzaniak (starosta obce Jakubovany), Mateusz Lichosyt (Wójt Gminy Lipnica Wielka), Marek Szyszka (Radny Gminy Bukowina Tatrzańska), Edward Tybor (Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego)

 

Pre úplnosť zloženie Zhromaždenia EZUS (ako najvyšší orgán) - má 14 členov – 7 zástupcov slovenského Euroregiónu TATRY a 7 zástupcov poľského Euroregiónu TATRY:

       slovenská strana : Štefan Bieľak, Ján Ferenčák (primátor mesta Kežmarok), Magdaléna Zmarzláková (primátorka mesta Trstená), Ján Blcháč (primátor mesta L. Mikuláš), Ľuboš Tomko (primátor mesta Stará Ľubovňa), Peter Duda (starosta obce Veľká Lomnica), Ing. Alena Vlčková(starostka obce Jamník)

     poľská strana: Boguslaw Waksmundzki, Grzegorz Watycha (Burmistrz Miasta Nowy Targ), Władysław Bieda (Burmistrz Mesta Limanowa), Michał Jarończyk (Wójt Gminy Czarny Dunajec), Antoni Karlak (Wójt Gminy Jabłonka), Jakub Jamróz (Wójt Gminy Łapsze Niżne),Jacek Lelek (Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz)