logo

Dotácia na obnovu rodinných domov

Dátum uverejnenia: 18.09.2022
Dátum uzávierky: 01.03.2023

VIAC INFO

logo

Ochrana a využívanie vôd

Dátum uverejnenia: 18.09.2022
Dátum uzávierky: 23.09.2022

VIAC INFO

logo

Podpora vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v oblasti starostlivosti o duševné zdravie

Dátum uverejnenia: 31.08.2022
Dátum uzávierky: 31.12.2022

VIAC INFO

logo

Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl

Dátum uverejnenia: 31.08.2022
Dátum uzávierky: 31.12.2022

VIAC INFO

logo

Zvýšenie kapacít základných škôl

Dátum uverejnenia: 31.08.2022
Dátum uzávierky: 31.12.2022

VIAC INFO

logo

Zvýšenie kapacít materských škôl

Dátum uverejnenia: 31.08.2022
Dátum uzávierky: 31.12.2022

VIAC INFO

logo

Zelená nafta

Dátum uverejnenia: 31.08.2022
Dátum uzávierky: 20.09.2022

VIAC INFO

logo

Grant na popularizáciu vedy a techniky formou súťaží

Dátum uverejnenia: 18.08.2022
Dátum uzávierky: 05.10.2022

VIAC INFO

logo

Dotácia na realizáciu pozemkových úprav

Dátum uverejnenia: 18.08.2022
Dátum uzávierky: 31.12.2022

VIAC INFO

logo

Grantové kolo Nadácie Granvia

Dátum uverejnenia: 09.08.2022
Dátum uzávierky: 18.09.2022

VIAC INFO

logo

Rozšírenie siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Dátum uverejnenia: 05.08.2022
Dátum uzávierky: 01.11.2022

VIAC INFO

logo

Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch

Dátum uverejnenia: 05.08.2022
Dátum uzávierky: 01.11.2022

VIAC INFO

logo

Výzva na podporu modernizácie/transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice

Dátum uverejnenia: 05.08.2022
Dátum uzávierky: 01.11.2022

VIAC INFO

logo

Modernizačný fond

Dátum uverejnenia: 03.08.2022
Dátum uzávierky: 03.12.2022

VIAC INFO

logo

Výzva na podporu priemyselných klastrov

Dátum uverejnenia: 29.07.2022
Dátum uzávierky: 27.08.2022

VIAC INFO

logo

Výzva na boj proti dezinformáciám a nepravdivým správam na internete (2022)

Dátum uverejnenia: 29.07.2022
Dátum uzávierky: 22.08.2022

VIAC INFO

logo

Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov

Dátum uverejnenia: 25.07.2022
Dátum uzávierky: 01.10.2022

VIAC INFO

logo

Podpora rovnosti príležitostí na trhu práce a aktivity na predchádzanie sociálneho vylúčenia

Dátum uverejnenia: 25.07.2022
Dátum uzávierky: 09.08.2022

VIAC INFO

logo

Fond investigatívnej žurnalistiky

Dátum uverejnenia: 13.07.2022
Dátum uzávierky: 08.08.2022

VIAC INFO

logo

Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov

Dátum uverejnenia: 12.07.2022
Dátum uzávierky: 02.12.2024

VIAC INFO

logo

Vzdelanie pre inštitúcie

Dátum uverejnenia: 12.07.2022
Dátum uzávierky: 27.09.2022

VIAC INFO

logo

Podpora informačnej a kybernetickej bezpečnosti v zdravotníckych zariadeniach

Dátum uverejnenia: 11.07.2022
Dátum uzávierky: 31.12.2022

VIAC INFO

logo

Výstavba zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE

Dátum uverejnenia: 11.07.2022
Dátum uzávierky: 31.12.2022

VIAC INFO

logo

Rozvoj zručností na podporu trhu práce

Dátum uverejnenia: 11.07.2022
Dátum uzávierky: 18.10.2022

VIAC INFO

logo

Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta

Dátum uverejnenia: 11.07.2022
Dátum uzávierky: 09.08.2022

VIAC INFO

logo

Test

Dátum uverejnenia: 01.07.2022
Dátum uzávierky: 02.07.2022

VIAC INFO

logo

Nájdime znovu spoločnú reč

Dátum uverejnenia: 12.03.2022
Dátum uzávierky: 15.03.2022

VIAC INFO

logo

Kreatívne vouchere

Dátum uverejnenia: 09.02.2022
Dátum uzávierky: 15.02.2022

VIAC INFO

logo

Výzva Participatívny rozpočet

Dátum uverejnenia: 20.01.2022
Dátum uzávierky: 01.03.2022

VIAC INFO

logo

Digitálna spolupráca v oblasti transparentnosti, dobrej správy vecí verejných a zodpovedných inštitúcií

Dátum uverejnenia: 20.01.2022
Dátum uzávierky: 30.09.2022

VIAC INFO

logo

Zvýšenie aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením II.

Dátum uverejnenia: 20.01.2022
Dátum uzávierky: 14.02.2022

VIAC INFO

logo

Podpora programov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve pre deti z marginalizovaných rómskych komunít

Dátum uverejnenia: 20.01.2022
Dátum uzávierky: 31.12.2021

VIAC INFO

logo

Horizont Európa - kaskádové granty

Dátum uverejnenia: 20.01.2022
Dátum uzávierky: 30.11.2021

VIAC INFO

logo

Výzva na triedený zber komunálnych odpadov

Dátum uverejnenia: 20.01.2022
Dátum uzávierky: 15.12.2022

VIAC INFO

logo

Podpora prípravy investičných projektov pre budúce programové obdobie

Dátum uverejnenia: 20.01.2022
Dátum uzávierky: 31.12.2022

VIAC INFO

logo

Výzva 2022: Nové príležitosti pre medzinárodné vzdelávanie financované z programu Erasmus+

Dátum uverejnenia: 20.01.2022
Dátum uzávierky: 31.12.2022

VIAC INFO

logo

Podpora inštitucionálnej spolupráce medzi školami a súkromným sektorom

Dátum uverejnenia: 20.01.2022
Dátum uzávierky: 28.02.2022

VIAC INFO

logo

Krok za krokom

Dátum uverejnenia: 20.01.2022
Dátum uzávierky: 14.02.2022

VIAC INFO

logo

Vybudovanie multifunkčnej voľnočasovej športovej haly

Dátum uverejnenia: 20.01.2022
Dátum uzávierky: 01.07.2022

VIAC INFO

logo

Podpora zelenej infraštruktúry a regenerácia vnútroblokov sídlisk

Dátum uverejnenia: 20.01.2022
Dátum uzávierky: 31.12.2021

VIAC INFO

logo

Sadíme budúcnosť

Dátum uverejnenia: 20.01.2022
Dátum uzávierky: 16.02.2022

VIAC INFO

logo

Výzva predsedu PSK

Dátum uverejnenia: 20.01.2022
Dátum uzávierky: 01.03.2022

VIAC INFO

logo

Výzva poslancov PSK

Dátum uverejnenia: 20.01.2022
Dátum uzávierky: 01.03.2022

VIAC INFO

logo

Výzva pre región

Dátum uverejnenia: 20.01.2022
Dátum uzávierky: 01.03.2022

VIAC INFO