Projekty zamerané na realizáciu euroregionálnych aktivít v roku 2015

21.02.2018 | Admin

eutVýstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlásilo v apríli 2015 Výzvu na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekt, ktorý je zameraný na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce na rok 2015.

Združenie Euroregión Tatry bolo úspešné a získalo v rámci spomínanej výzvy podporu pre projekt pod názvom Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry. V partnerstve so Zväzkom Euroregión „Tatry“, Európskym zoskupením územnej spolupráce Tatry, Prešovským samosprávnym krajom, mestami Kežmarok, Poprad, Liptovský Mikuláš a obcou Dlhá nad Oravou začalo Združenie Euroregión Tatry s realizáciou projektu v mesiaci november 2015. Cieľom projektu je vypracovanie projektových dokumentácií na katastrálnych územiach miest Kežmarok, Poprad, Liptovský Mikuláš a obce Dlhá nad Oravou nevyhnutných na výstavbu cyklistických komunikácií. V budúcnosti budú tieto dokumentácie slúžiť na realizáciu strategického cezhraničného projektu Euroregiónu „Tatry“ pod názvom Historicko-kultúrno-prírodná Cesta okolo Tatier, ktorá zahŕňa realizáciu viac ako 250 km cyklistických, bežeckých, turistických a náučných trás s cieľom vytvoriť neprerušenú, bezpečnú a priaznivú regionálnu sieť cyklotrás. Navrhovaná trasa predpokladá spájanie regiónov (Spiš, Podhalie, Orava a Liptov), zlepšenie dostupnosti a sprístupnenie unikátnych miest a lokálnych hodnôt krajinného, kultúrneho, historického a prírodného charakteru na oboch stranách hranice.

V predchádzajúcich rokoch boli v rámci viacerých výziev a projektov prostredníctvom Euroregiónu „Tatry“ a jeho členov vypracované štúdie a projektové dokumentácie nevyhnutné pre samotné budovanie jednotlivých úsekov cyklochodníka. Okrem tohto boli v uplynulom období vybudované časti dielčich cyklochodníkov, ktoré sa nachádzajú na hlavnej trase Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier alebo sú jej odbočkami. Existujúce cyklistické chodníky preukázali vysokú životaschopnosť a sú nepretržite využívané turistami a miestnymi obyvateľmi na pohybové aktivity. Priniesli podstatné oživenie turistického ruchu daného územia.

V mesiaci september prebiehajú záverečné práce jednotlivých aktivít projektu, ktorých výsledky budú v budúcnosti súčasťou výziev v rámci Programu Interreg V – A PL – SK 2014 – 2020. Cieľom je postupne poprepájať jednotlivé úseky cyklochodníka na slovenskej a poľskej strane Euroregiónu „Tatry“.

V meste Kežmarok je plánom výstavby vybudovanie obojsmerného cyklochodníka okolo historického centra mesta, ktoré zahŕňa stavebné úpravy miestnych komunikácií a verejných priestranstiev, vrátane vodorovného a zvislého značenia s cieľom vytvoriť technické podmienky pre bezkolíznu dopravu v historickom centre mesta a priblížiť centrum mesta cykloturistom. Navrhovaná cyklocesta umožní prepojenie na cyklocestu spájajúcu úsek Kežmarok – Huncovce a Kežmarok – Spišská Belá, ktorú mesto na svojom katastrálnom území plánuje realizovať v rámci 2. etapy Historicko – kultúrno – prírodnej cesty okolo Tatier v rámci výzvy Programu Interreg V – A PL – SK 2014 – 2020.

V meste Poprad je v pláne výstavba a vybudovanie obojsmerného cyklochodníka popri rieke Poprad po jej ľavom a následne pravom brehu – korune zemnej nábrežnej hrádze. Navrhovaná cyklocesta sa bude napájať na úsek od. k. ú. Huncovce – Veľká Lomnica po k. ú. Poprad, na ktorý bola spracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie v rámci projektu, ktorého žiadateľom bolo tiež naše združenie v roku 2014.

Mesto Liptovský Mikuláš má v pláne vybudovať obojsmerný cyklistický chodník spolu s pásom pre chodcov po pravom brehu rieky Váh od sútoku s potokom Smrečianka až po mostný objekt ponad Váh do obce Závažná Poruba. Navrhovaný cyklistický chodník sa bude napájať už na existujúci cyklochodník v dĺžke 3,2 km, ktorý mesto vybudovalo v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK 2007 – 2013 v rámci realizácie 1. etapy projektu historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier.

Plán výstavby v obci Dlhá nad Oravou je vybudovanie obojsmerného cyklochodníka v troch úsekoch v interviláne a extraviláne obce. Cieľom výstavby je vytvoriť technické podmienky pre bezkolíznu dopravu v obci a zvýšiť tak bezpečnosť tunajšej dopravy.

Je potrebné postupne pripravovať dokumentácie, aby bolo možné poprepájať jednotlivé úseky cyklochodníka v rámci jednotlivých regiónov. Celková výška rozpočtu projektu činí: 47.173,70 € (z toho: spolufinancovanie z rozpočtovej kapitoly MDVaRR SR vo výške: 40.000,00 € a vlastné zdroje: 7.173,70 €).

Ing. Radoslava Krafčíková

poverená riadením kancelárie Združenia Euroregión Tatry

logo_spera

„Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky"