Vyhlásenie výzvy pre kandidátov na EXPERTOV pre kvalitatívne hodnotenie malých projektov v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027

20.10.2023 | Admin

Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r.o.  vyhlasuje výzvu pre kandidátov na EXPERTOV pre kvalitatívne hodnotenie malých projektov v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko  2021 – 2027.

Experti budú vymenovaní na zabezpečenie nestranného a spoľahlivého kvalitatívneho hodnotenia žiadostí o poskytnutie príspevku na malé projekty predložených v rámci Fondu malých projektov (ďalej len "FMP") programu Interreg Poľsko – Slovensko  2021 – 2027.


Výzva sa týka hodnotenia poľských a slovenských malých projektov predložených Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce TATRY v rámci:


PRIORITY 3. – TVORIVÉ A TURISTICKY ATRAKTÍVNE POHRANIČIE


Špecifický cieľ 1. Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie


Podrobný opis priority 3 a Fondu malých projektov nájdete v "Príručke pre prijímateľov malých projektov v programe Interreg Poľsko – Slovensko  2021-2027", ktorá je k dispozícii v prílohe č.1.


Kvalitatívne hodnotenie pozostáva z:
•    vecného hodnotenia,
•    hodnotenia cezhraničného vplyvu a partnerstva.

Ak sa hodnotenie týka malého projektu s prvkami infraštruktúry, zahŕňa aj technické hodnotenie, t. j. overenie pripravenosti investície na realizáciu.


Podrobné informácie o zásadách kvalitatívneho hodnotenia malých projektov a práci expertov sú uvedené v:

• „Príručke pre prijímateľa malých projektov v programe Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027“ – príloha č. 1
•  Kritériách kvalitatívneho  hodnotenia kvality spolu s kartou kvalitatívneho  hodnotenia – príloha č.2
• „Pravidlách výberu a práce expertov v rámci Fondu malých projektov realizovaného v programe Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027“ – príloha č.3


Informácie o podmienkach výzvy:
Kandidátom na experta môže byť osoba, ktorá spĺňa tieto všeobecné podmienky:
a)    predložila vyhlásenie pod hrozbou trestnej zodpovednosti za poskytovanie nepravdivých údajov:
-    o výkone verejných práv v plnom rozsahu,
-    o plnej spôsobilosti na právne úkony,
-    potvrdzujúce, že nebola právoplatným rozsudkom odsúdená za úmyselný trestný čin alebo úmyselný daňový trestný čin,
b)     nie je zamestnancom Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY pri realizácii Fondu malých projektov,
c)     má znalosti problematiky a predpisov týkajúcich sa využívania fondov pomoci Európskej únie, najmä programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027 (vyžaduje sa znalosť programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 – 2027  a Príručky pre prijímateľa malých projektov Interreg Poľsko – Slovensko   2021 - 2027, vrátane: opisu oprávnených aktivít na spolufinancovanie v rámci priority 3, pravidiel oprávnenosti výdavkov, problematiky realizácie partnerských projektov, charakteristiky cezhraničného projektu, kritérií výberu projektov),
d)   má skúsenosti s prípravou a/alebo realizáciou a/alebo hodnotením projektov financovaných z európskych fondov,
e)    má znalosti a skúsenosti v oblasti, na ktorú sa vzťahuje FMP v rámci priority 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie, t.j. v oblasti aktivít súvisiacich s kultúrnym a prírodným dedičstvom a/alebo cestovným ruchom, ktoré sú špecifikované v kapitole 5.4.1 Príručky pre prijímateľa malých projektov (príloha č.1),
f)     súhlasí so zaradením osobných údajov do zoznamu kandidátov na expertov a so spracovaním osobných údajov, ktoré kandidát na experta zverejní v procese tvorby a vedenia zoznamu kandidátov na expertov, ako aj na účely účasti v procese výberu projektov.


Vyžaduje sa predloženie dokumentov potvrdzujúcich splnenie vyššie uvedených podmienok. Tieto sú uvedené v časti „Požadované dokumenty“.


Požadované dokumenty:

Kandidát na experta na kvalitatívne hodnotenie malých projektov predkladá:
•    formulár kandidáta na experta pre kvalitatívne hodnotenie malých projektov - podľa vzoru - príloha č.4
•    kópie dokladov potvrdzujúcich skúsenosti s prípravou a/alebo implementáciou a/alebo hodnotením projektov financovaných z európskych fondov
•    kópie dokladov potvrdzujúcich znalosti a skúsenosti v oblasti pôsobnosti Fondu malých projektov, t. j. v oblasti aktivít súvisiacich s kultúrnym a prírodným dedičstvom a/alebo cestovným ruchom,
•    vyhlásenie kandidáta na experta pre kvalitatívne hodnotenie malých projektov - podľa vzoru - príloha č.5
•    súhlas so spracovaním osobných údajov - podľa vzoru - príloha č.6

Termín a miesto na predkladanie dokumentov:
Dokumenty musia byť doručené najneskôr do 6.novembra 2023 do 15:00 hod.
- elektronicky zaslať skeny vyplnených a podpísaných dokumentov s prílohami na e-mailovú adresu: info@fmp-tatry
alebo
- osobne alebo poštou (rozhodujúci je dátum doručenia) na adresu:


Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY
ul. Sobieskiego2, 34-400 Nowy Targ, Poľsko
(kancelária otvorená od pondelka do piatku od 7:00 do 15:00)


Prílohy k článku:

 Príloha: priloha-c-1-prirucka-pre-prijimatelov-malych-projektov-1_89.pdf
 Príloha: priloha-c-3-pravidla-vyberu-a-prace-expertov-1_87.pdf
 Príloha: priloha-c-4-formular-kandidata-na-experta_88.docx
 Príloha: priloha-c-5-vyhlasenie-kandidata-na-experta_90.docx
 Príloha: priloha-c-6-suhlas-so-spracuvanim-osobnych-udajov_91.docx