1. výzva na predkladanie žiadostí o príspevok pre malé projekty z EFRR v rámci Priority 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia

24.10.2023 | Admin
Žilinský samosprávny kraj vyhlasuje 1. výzva na predkladanie žiadostí o príspevok pre malé projekty z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Priority 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027

 

1. Predmet výzvy

Výzva je vyhlásená v rámci Fondu malých projektov, ktorého správcom je Žilinský samosprávny kraj v Programe Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027:
Priorita 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia

Špecifický cieľ 2. Budovanie vzájomnej dôvery, najmä propagáciou akcií typu „ľudia ľuďom“

2. Termín vyhlásenia výzvy

Výzva je vyhlásená dňa 24.10.2023

3. Termín ukončenia výzvy

Žiadosti o príspevok na malé projekty  je potrebné predložiť v lehote do 12.1.2024 do 23:59 hod.
Rozhoduje dátum a hodina predloženia dokumentov v elektronickej podobe. 


4. Spôsob predkladania žiadostí

Žiadosť o príspevok na malý projekt spolu s požadovanými prílohami je potrebné predložiť výlučne v elektronickej forme prostredníctvom Generátora žiadostí a vyúčtovaní dostupného na webovej stránke: www.e-interreg.eu 

5. Oprávnení žiadatelia

Zoznam oprávnených inštitúcií a organizácií, ktoré môžu získať príspevok na malý projekt, je uvedený v kapitole 5.3 Príručky pre prijímateľa malých projektov.

6. Programová oblasť

Programová oblasť realizácie malých projektov v rámci Fondu malých projektov, ktorého správcom je Žilinský samosprávny kraj zahŕňa:

Na poľskej strane: limanowský okres, myślenický okres, chrzanowský okres, olkuský okres, suský okres, tešínsky okres, bielsky okres, żywiecky okres, mesto s postavením okresu Bielsko-Biała, psczyńsky okres, wadowický okres, osvienčimský okres

Na slovenskej strane: Okres Bytča, Okres Čadca, Okres Dolný Kubín, Okres Kysucké Nové Mesto, Okres Liptovský Mikuláš, Okres Ružomberok, Okres Martin, Okres Námestovo, Okres Turčianske Teplice, Okres Tvrdošín, Okres Žilina

7. Oprávnené aktivity

Finančný príspevok môžu získať malé projekty, ktoré realizujú aktivity súvisiace so zvýšením integrácie alebo zlepšením kvality života obyvateľov pohraničia, ako napríklad:

Budovanie cezhraničných partnerstiev, napríklad: spolupráca verejných inštitúcií a neziskových organizácií týkajúca sa najmä vzdelávania, ekológie, kultúry, umenia, športu, aktívneho trávenia voľného času, tradícií, hospodárskej spolupráce, cestovného ruchu, prírody, krízového riadenia, záchranárstva.

Podpora miestnych cezhraničných iniciatív zameraných na zlepšenie kvality života v pohraničnej oblasti, napríklad: workshopy, študijné pobyty, semináre, stretnutia, vrátane tých, ktoré umožňujú vytváranie medzigeneračných vzťahov – najmä pokiaľ ide o vzájomný prenos vedomostí a zručností (vrátane miestnych remesiel, digitálnych kompetencií, zdravého životného štýlu).

Posilnenie cezhraničnej integrácie a budovanie spoločnej identity obyvateľov pohraničia, napríklad: workshopy, študijné pobyty, semináre o zvykoch, tradíciách a kultúre vrátane sociálnych, jazykových a náboženských rozdielov, spoznávanie histórie a prírody pohraničia, zamerané okrem iného na osoby ohrozené sociálnym vylúčením, výučba jazyka susedov (poľština/slovenčina), podpora spoločenskej a pracovnej aktivity seniorov, podpora adaptácie a integrácie migrantov, ktorá im uľahčí prispôsobenie sa novým životným podmienkam v Poľsku a na Slovensku a ich integráciu s obyvateľmi pohraničia.  

Výmena dobrej praxe, podpora spolupráce zameranej na spoločné riešenia v oblasti životného prostredia a nízkouhlíkového hospodárstva, napríklad: školenia týkajúce sa adaptácie na zmenu klímy alebo prevencie rizika negatívnych následkov živelných pohrôm, workshopy, študijné návštevy, semináre o obehovom hospodárstve a o zmenách v spotrebiteľských modeloch. 

Zvyšovanie povedomia a propagácia proekologického správania obyvateľov pohraničia a turistov, napríklad: vzdelávanie obyvateľov v oblasti triedenia odpadu, nízkych emisií, energetickej úspornosti, starostlivosti o životné prostredie, biodiverzity, spoločná cezhraničná propagácia ochrany životného prostredia, cirkulárneho hospodárstva, OZE, biodiverzity.

Podrobné informácie o oprávnených a neoprávnených aktivitách nájdete v kapitole 5.4.2. Príručky pre prijímateľa malých projektov.

8. Alokácia finančných prostriedkov na výzvu

Alokácia finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na spolufinancovanie malých projektov v rámci prvej výzvy je 1 000 000,00 EUR

9. Financovanie malých projektov 

Celková hodnota malého projektu nemôže presiahnuť 100 000,00 EUR

Maximálna hodnota spolufinancovania z Európskeho fondu regionálneho rozvoja nesmie presiahnuť 80 % oprávnenej hodnoty malého projektu a limit 80 000,00 EUR

Minimálna hodnota spolufinancovania malého projektu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je 10 000,00 EUR

Národné spolufinancovanie (vlastný vklad) vo výške minimálne 20 %
Vo Fonde malých projektov v rámci priority č. 4 Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia  je možné financovať časť národného spolufinancovania zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 12 % oprávnených nákladov malého projektu. Výnimku tvoria partneri, ktorí sú subjektmi štátnej správy, ktorí môžu získať národné spolufinancovanie v rámci tejto priority vo výške 20 % oprávnených nákladov na partnera.

10. Výmenný kurz nákladov z PLN na EUR – platí len pre poľských žiadateľov

Výmenný kurz platný pre prvú výzvu: 1 EUR = 4,6343 PLN (účtovný kurz uplatňovaný Európskou komisiou v mesiaci, v ktorom bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o príspevok t. j. október 2023)

11. Obdobie realizácie malého projektu

Maximálna doba realizácie malého projektu je 12 mesiacov

12. Kritéria hodnotenia a pravidlá výberu

Kritériá hodnotenia a výberu malých projektov sú uvedené v prílohách č. 4 a 5 k Príručky pre prijímateľa malých projektov.

Informácie o pravidlách hodnotenia a výberu malých projektov nájdete v kapitolách 6.4 a 6.5 Príručky pre prijímateľa malých projektov.

Predpokladaný termín vyhodnotenia výzvy: II. štvrťrok 2024

13. Záväzné dokumenty týkajúce sa výzvy

Žiadosť o príspevok na malý projekt by mala byť pripravená na základe týchto dokumentov:


14. Názov a adresa inštitúcie, ktorá vyhlasuje výzvu

Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48
011 09  Žilina
Tel.: + 421 41 5032 175; + 421 41 5032 307; + 421 41 5032 340

15. Ďalšie informácie

Podrobné informácie o Fonde malých projektov vrátane programovej oblasti, oprávnených prijímateľoch a aktivitách ako aj podmienky účasti vo výzve sú dostupné na webovej stránke Žilinského samosprávneho kraja www.regionzilina.sk

Výzva je realizovaná v rámci projektu s názvom „Spolupráca naprieč hranicami“, spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027