Hľadanie...

ezus

Mapa Euroregiónu Tatry

Internetová stránka je spolufinancovaná Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.

 

logoEuroregión „Tatry“ otvára dvere turistom v Liptove, Orave a na Spiši Tlačiť E-mail
XXIV. Cezhraničný kongres Euroregiónu ,,Tatry"
Štvrtok, 11 Marec 2010 09:30

eutEuroregión „Tatry“ otvára dvere turistom v Liptove, Orave a na Spiši   

 

Návrh projektu bol predložený v súlade s Výzvou a cieľmi finančného príspevku na projekt, zameraný na realizáciu euroregionálnych aktivít v roku 2009 – propagácia regiónu a podpora rozvojových aktivít súvisiacich so špecifikami regiónu.

Územie Euroregiónu „Tatry“ na slovenskej strane má všetky predpoklady na rozvoj a využitie aktivít spojených s odpočinkom, turistikou, ekoturistikou a agroturistikou. Euroregión svojou rozlohou zaberá cca. 12 % územia Slovenskej republiky. Príťažlivou oblasťou pre medzinárodný cestovný ruch v pôsobnosti euroregiónu sú Vysoké Tatry i Nízke Tatry; v ich blízkosti sa nachádzajú široké možnosti pre poznávanie a kultúrnu turistiku Liptova, Spiša i Oravy. Pre ďalšie zefektívnenie cestovného ruchu v pôsobnosti Euroregiónu „Tatry“ je potrebné vylepšovať návštevnosť tohto regiónu predovšetkým zo susediacich tradičných trhov, preto sme v tomto projekte sústredili pozornosť predovšetkým na poľský trh.

Liptov – je jedným z najkrajších regiónov cestovného ruchu na Slovensku. Liptovskú kotlinu obklopujú najvýznamnejšie a najvyššie horstvá – Vysoké Tatry na východe, Západné Tatry a Chočské vrchy na severe, Nízke Tatry na juhu a Veľká Fatra na západe. Tieto jedinečné horstvá so zaujímavými dolinami vytvárajú podmienky pre pešiu turistiku, cykloturistiku a zimné športy. Tento región ponúka aj menej tradičné športy - paragliding, rafting, jazdu na koni, speleoservis, vyhliadkové lety, horolezectvo, cyklistiku, poľovníctvo či rybárstvo. V Demänovskej doline sú sprístupnené tri jaskyne: Demänovská jaskyňa Slobody, Demänovská ľadová jaskyňa a Demänovská jaskyňa mieru. Oblasť so svojráznou ľudovou architektúrou a folklórom je vo Vlkolínci, Východnej, Važci, Hybiach, Liptovských Sliačoch, Liptovskej Osade. V Múzeu liptovskej dediny v Pribyline sa môžu návštevníci zoznámiť s liptovským folklórom, ľudovými remeslami, chovom huculských koní, čo je raritou tohto múzea. Rezervácia ľudovej architektúry vo Vlkolínci je ďalšou atraktivitou, ktorá je zapísaná v Zozname svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO.

Spiš – dostal do daru prekrásnu a pestrú prírodu. Jeho sever lemujú štíty Vysokých Tatier, ktoré prechádzajú cez Belianske Tatry do jedinečnej scenérie Pienin. Východ uzatvára Levočské pohorie. Juh lemuje Spišsko-gemerské rudohorie, na ktoré naväzujú bralá a rokliny Slovenského raja. Akúsi chrbticu Spiša tvoria povodia riek Hornád a Poprad, pričom Poprad je jedinou slovenskou riekou, ktorá tečie na sever do Baltického mora. Tatry priťahujú horolezcov, lyžiarov, ale aj bežných turistov. Slovenský raj, Zamagurie e Pieninny sú atrakciou pre turistov a milovníkov prírody svojou jedinečnou krásou. Významnou oblasťou ovplyvňujúcou nielen vývoj cestovného ruchu, je oblasť kúpeľníctva so zdrojmi prírodných liečivých vôd vo Vrbove, Vyšných Ružbachoch, Novej Ľubovni, Červenom Kláštore, Gánovciach, Jánovciach, atď. Na tomto území sa nachádza Mestská pamiatková rezervácia Spišská Sobota, pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Ždiar, ďalšie kultúrne pamiatky v Kežmarku, Poprade-Veľkej, Matejovciach, múzeum TANAP-u v Tatranskej Lomnici, Podtatranské múzeum v Poprade, galérie a pod. V regióne Spiša sa nachádza najväčšia koncentrácia kultúrno-historických pamiatok na území Slovenskej republiky. Významnými historickými sídelnými štruktúrami z hľadiska atraktívnosti pre účastníkov poznávacieho turistického ruchu sú mestské pamiatkové rezervácie v Kežmarku, Levoči, Podolínci, Spišskej Kapitule a Spišskej Sobote, pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry v Ždiari a Osturni, národné kultúrne pamiatky - Súbor východoslovenských drevených kostolíkov i múzeá ľudovej architektúry – skanzemy v Starej Ľubovni a Pribyline, hrady v Kežmarku, Starej Ľubovni, Spišský hrad, Červený Kláštor, Markušovský hrad, Strážky, atď.

Orava – je región na severozápadnom Slovensku, ktorý je ohraničený zo severu slovensko-poľskou hranicou a pohorím Oravských Beskýd, z východu veľkolepými Roháčmi, ktoré sú súčasťou Západných Tatier, na západe pohorím Malej a Veľkej Fatry a na juhu jedinečnými Chočskými vrchmi. Na Orave je zaujímavá Oravická a Zuberecká kotlina, ktorá ponúka možnosti pre pešiu turistiku, cykloturistiku, agroturistiku, jazdectvo, horolezectvo, vodné športy, jachting, windsurfing, člnkovanie i plávanie, splavovanie riek, rybolov, poľovníctvo v zimných mesiacoch zjazdové a bežecké lyžovanie. Historickým centrom a dominantou Oravy je Oravský hrad, kde sa nachádza expozícia dejín Oravy, archeologická, etnografická i oravská fauna a flóra. Múzeum oravskej dediny v Zuberci sprístupňuje 58 objektov ľudovej architektúry s domami všetkých spoločenských vrstiev 17. a 18. storočia – roľníkov, zemanov, remeselníkov, salašníkov, cirkvi.

Vstupom Slovenskej republiky a Poľskej republiky do Európskej únie roku 2004, následným uplatňovaním Schengenskej dohody spočívajúcej v zrušení vnútorných hraníc medzi oboma krajinami a voľným pohybom osôb cez spoločnú štátnu hranicu a tiež zavedením spoločnej európskej meny sa vytvorili podmienky pre intenzívnejší rozvoj cezhraničnej spolupráce s Poľskou republikou.

I napriek zvyšovaniu ponuky turistických atrakcií a služieb, dobrej komunikácii pre podobnosť slovenského a poľského jazyka je nedostatočné využitie existujúcich historických, kultúrnych a prírodných výhod regiónu. Je preto potrebné zvyšovať spoluprácu aktérov pri formovaní spoločných ponúk tradičnej remeselníckej výroby a tiež zabezpečovať prezentáciu bohatých miestnych zvykov a folklórnych tradícií ako produktov cestovného ruchu.

Jednou z aktivít, ktoré sme realizovali za základe projektu pod názvom Euroregión „Tatry“ otvára dvere turistom v Liptove, Orave a na Spiši, bolo zorganizovanie stretnutia so zástupcami študentských parlamentov a škôl, na ktorom sa prerokoval návrh aktivít spolupráce Študentského parlamentu miest Poprad a Kežmarok so Študentským parlamentom mesta Stary Sącz k účasti slovenskej a poľskej mládeže na aktivitách v oblasti životného prostredia, športu, cestovného ruchu a miestneho kultúrneho dedičstva v pôsobnosti Euroregiónu „Tatry. Podporila sa spolupráca medzi študentskými parlamentmi a prerokovali sa ďalšie spoločné postupy v budúcnosti. Súčasťou stretnutia bolo prerokovanie zabezpečenia a priebehu odhalenia novej turistickej tabule upozorňujúcej návštevníkov na sútok rieky Poprad s Dunajcom a oznamujúcej, že rieka Poprad je jedinou slovenskou riekou, ktorá tečie na sever do Baltického mora. Táto tabuľa bola slávnostne odhalená dňa 24. septembra 2009. Prostredníctvom nášho projektu sme vytvorili novú atraktívnu turistickú upútavku, nový produkt cestovného ruchu. Zároveň sme zapojili mladých ľudí zo slovenských a poľských stredných škôl pohraničia do aktivít a cieľavedomej spolupráce, ochrany a tvorby životného prostredia.

Širokú ponuku turistických atrakcií a cestovného ruchu v regiónoch Oravy, Liptova a Spiša a významné medzníky 15-ročnej existencie Euroregiónu „Tatry“ sme predstavili v mesiaci december 2009 prostredníctvom výstavnej expozície fotografií v poľskom Zakopanom a v sídle Prešovského samosprávneho kraja. Výstavu sme pripravovali v spolupráci s partnerom Zväzkom Euroregión „Tatry“ v Nowom Targu. V Zakopanom sme prezentovali taktiež goralské zvyky a tradície, ktoré tvoria súčasť bohatého kultúrneho dedičstva slovensko-poľského pohraničia. Výstavy boli príležitosťou na rozvoj partnerstiev medzi členmi Euroregiónu „Tatry“ na oboch stranách hranice.

V rámci projektu Euroregión „Tatry“ otvára dvere turistom v Liptove, Orave a na Spiši sme v dňoch 14. - 15. októbra 2009 zorganizovali v Liptovskom Mikuláši I. medzinárodnú slovensko-poľskú konferenciu pod názvom Súčasný stav a trendy rozvoja cestovného ruchu v Euroregióne „Tatry“. Konala sa za účelom výmeny skúseností z oblasti cestovného ruchu, prezentácie produktov cestovného ruchu, upevnenia spolupráce miest a obcí v pôsobnosti Euroregiónu „Tatry“, podpory a rozvoja nových partnerstiev medzi mestami a obcami a spoznávania regiónu Liptov.

Medzi jednu z najdôležitejších aktivít Euroregiónu „Tatry“ patrí prezentácia regiónu. Na prezentáciu samotného Euroregiónu „Tatry“ a jeho členských miest a obcí v budúcnosti poslúži nový propagačný plnofarebný materiál zameraný na prezentáciu sakrálnych pamiatok.

Realizácia projektu Euroregión „Tatry“ otvára dvere turistom v Liptove, Orave a na Spiši mala pozitívny vplyv na nadväzovanie spolupráce medzi obcami, školami a organizáciami aktívnymi v cestovnom ruchu, na rozvoj partnerstiev, spoločenských kontaktov a propagáciu celého územia Euroregiónu „Tatry“. Projekt cieľavedome nadviazal na aktivity uskutočňované v rámci podujatí: „Euroregión bez hraníc“, „Euroregión Tatry – klenotnica prírodných krás“, „Spoločne chráňme a tvorme krajinu Euroregiónu Tatry“, Cesta okolo Tatier – cykloturistické trasy“, „Euroregión Tatry – súčasť zelených Karpát“, „Čistá rieka povodia Popradu a Dunajca“, „Rok vody v Euroregióne Tatry a ďalšie. Euroregión „Tatry“ v budúcnosti využije získané poznatky a materiály z výstavy na ďalšiu propagáciu a prezentáciu poľsko-slovenského pohraničia.

Aktivity boli financované z prostriedkov štátneho rozpočtu, prostredníctvom finančného príspevku Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. Celkový rozpočet projektu bol 15.000 EUR. Výška finančného príspevku zo štátneho rozpočtu bola 13.500 EUR. Združenie Región „Tatry“ spolufinancovalo aktivity projektu sumou. 1.500 EUR.   

 

 

Kancelária ZRT