Hľadanie...

ezus

Mapa Euroregiónu Tatry

Internetová stránka je spolufinancovaná Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.

 

logo15. výročie vzniku Euroregiónu „Tatry“ Tlačiť E-mail
XXIV. Cezhraničný kongres Euroregiónu ,,Tatry"
Štvrtok, 04 Február 2010 09:27

eutMyšlienka zblíženia a spolupráce medzi Poľskom a Slovenskom v oblasti Tatier vznikla počas konferencie samospráv v Zakopanom v novembri 1991. O tomto projekte sa následne diskutovalo na konferencii starostov poľských a slovenských obcí. V roku 1993 vznikol slovenský projekt medziregionálneho zväzku, boli navrhnuté hranice budúceho cezhraničného zväzku. Dňa 18. augusta 1994 bola vo Varšave podpísaná Dohoda medzi Vládou Poľskej republiky a Vládou Slovenskej republiky o cezhraničnej spolupráci, ktorá vytvorila právny rámec na to, aby sa niekoľkoročné úsilie o vytvorenie euroregiónu mohlo realizovať. Dňa 26. augusta 1994 na ustanovujúcej konferencii v Nowom Targu bola podpísaná Dohoda medzi samosprávami Poľska a Slovenska o založení cezhraničného zväzku Euroregión „Tatry“.

 

Rok 2009 bol pre Euroregión „Tatry“ veľmi významný, pripomenuli sme si 15. výročie podpísania tejto dohody, teda 15 rokov založenia Euroregiónu „Tatry“. Činnosť euroregiónu sa riadi zásadami partnerstva a rovnoprávnosti obidvoch strán, zachovania národnej, štátnej, miestnej a regionálnej príslušnosti. Počas svojej existencie dosiahol euroregión značné úspechy – inicioval a podporil mnohé podujatia, ktoré sa natrvalo zapísali do kalendára pravidelných každoročných akcií v oblasti kultúry, hospodárstva a životného prostredia. Cezhraničný zväzok Euroregión „Tatry“ je zameraný na rovnomerný a vyvážený rozvoj regiónu, zblíženie obyvateľov a inštitúcií na oboch stranách hranice v nadväznosti na historické skúsenosti. Členmi Euroregiónu „Tatry“ sú jednotky územnej spolupráce poľsko-slovenského pohraničia. Územie Euroregiónu „Tatry“ leží v rámci Slovenska v jeho severnej časti – v Prešovskom, Žilinskom a Košickom samosprávnom kraji a je vytvorené z historicky formovaných regiónov Spiša, Liptova a Oravy. V súčasnosti platné schválené rozvojové dokumenty taktiež kladú dôraz na rozvoj sietí spájajúcich poľských a slovenských partnerov, zlepšenie kvality, rozvoj a modernizáciu cezhraničnej spolupráce, rozvoj spolupráce medzi kultúrnymi inštitúciami a organizáciami, posilnenie priamych kontaktov medzi poľskými a slovenskými komunitami v cezhraničnej oblasti, rozvoj spoločných cezhraničných podujatí a zachovanie regionálnych a kultúrnych tradícií.

 

Návrh projektu 15. výročie vzniku Euroregiónu „Tatry“ bol v súlade s Výzvou na predkladanie žiadosti o finančný príspevok na projekt, ktorý je zameraný na realizáciu euroregionálnych aktivít v roku 2009. Hlavným cieľom projektu bola oslava 15. výročia vzniku Euroregiónu „Tatry“. Pre realizáciu osláv 15. výročia vzniku Euroregiónu „Tatry“ sme vybrali Starú Ľubovňu (región Spiš) a Ružomberok (región Liptov).

 

Najstaršia listinná zmienka o Starej Ľubovni je z r. 1292. Nesporné je, že existovala už skôr. Po postavení hradu Ľubovňa sa obec zmenila na podhradie a tým sa zväčšil jej význam. Pre rozvoj mesta bol významný rok 1364, kedy Kráľ Ľudovít I. udelil Starej Ľubovni dve privilégiá. Prvou listinou ju povýšil na kráľovské mesto. Druhou listinou z 13. októbra 1364 dal mestu široké výsady pri vydržiavaní výročných trhov. Ďalší vývoj podstatne ovplyvnilo zálohovanie územia poľskému kráľovi v r. 1412-1772. Mesto sa stalo známym hospodárskym a kultúrnym centrom. Po skončení zálohu mesto stratilo výnimočné postavenie, opustili ho úradníci a šľachta. Stará Ľubovňa sa stala centrom len širšieho okolia. Dnes tvorí historické jadro pravidelné námestie obdĺžnikového tvaru s meštianskymi domami s renesačnou dispozíciou a neskoršími barokovými a klasicistickými úpravami. Dominantou námestia je Kostol sv. Mikuláša pochádzajúci z obdobia okolo r.1280 a Provinčný dom - bývalé sídlo gubernátora zálohovaných spišských miest, v r. 1639 prestavané v renesančnom slohu. Na vápencovom brale, v nadmorskej výške 711 m, sa nad Starou Ľubovňou vypína kamenný hrad, postavený na prelome 13. a 14. storočia. Prvá písomná zmienka dokumentujúca hrad Ľubovňu ako jeden z kráľovských hradov je z r. 1311. Pod hradom Ľubovňa sa nachádza expozícia ľudovej architektúry.

 

Ružomberok centrum dolného Liptova, leží na sútoku Váhu a Revúcej v západnej časti Liptovskej kotliny na rozhraní významných slovenských pohorí - Veľkej Fatry, Chočských vrchov a Nízkych Tatier . Prvá písomná zmienka o osídlení je z roku 1233, mestské výsady Ružomberku udelil z poverenia Magistra rytiera Donča, zvolenského župana, ostrihomský arcibiskup Tomáš v roku 1318. V roku 1340 kráľ Karol Róbert výsady mestu potvrdil a rozšíril. Súčasťou výsad bolo aj vymedzenie hraníc mestského chotára, v ktorom sa vytvorili sady, tzv. ulice mesta Biely Potok, Černová, Vlkolínec a Villa Ludrová. Sľubný rozvoj kráľovského mesta zastavil v roku 1390 kráľ Žigmund, ktorý dal Ružomberok do majetku Likavskému panstvu. Tu sa začínajú stáročiami sa tiahnúce spory medzi mestom Ružomberok a Likavským panstvom. I napriek tomu sa mesto hlavne vďaka významnej križovatke, na ktorej leží, vyvíjalo v prirodzené obchodno – trhovo - remeselnícke centrum.  

 

Na príprave, organizácii a  realizácií aktivít naplánovaných v projekte 15. výročie vzniku Euroregiónu „Tatry“ spolupracovali kancelárie Združenia Región „Tatry“ v Kežmarku a Zväzku Euroregión „Tatry“ v Nowom Targu, zástupcovia Kultúrnych komisií oboch združení a miest Ružomberok a Stará Ľubovňa.  

 

Realizáciou projektu sme zvýšili informovanosť o činnosti a aktivitách Euroregiónu „Tatry“ od založenia cezhraničného zväzku v roku 1994. Na kultúrnych podujatiach sa prezentovali slovenské a poľské skupiny, umelecké súbory rôzneho zamerania, speváci a ľudoví remeselníci, čím sme podporili zachovávanie kultúrnych a regionálnych tradícií. Tieto podujatia boli príležitosťou na stretnutia primátorov a starostov miest a obcí so zástupcami Euroregiónu „Tatry“, mali pozitívny vplyv na rozvoj partnerstiev medzi mestami, obcami, inštitúciami, organizáciami a participujúcimi subjektmi z oboch strán slovensko-poľskej hranice. Vytvorila sa silnejšia sieť slovensko-poľskej spolupráce. Dlhoročnú činnosť Euroregiónu „Tatry“ sme zmapovali a predstavili prostredníctvom zozbieraných fotografií z akcií a uskutočnených podujatí Euroregiónom „Tatry“ na výstave pod názvom Zo života Euroregiónu „Tatry“ v meste Stará Ľubovňa. Oslavy 15. výročia vzniku Euroregiónu „Tatry“ mali veľmi pozitívny ohlas medzi obyvateľmi jednotlivých miest, stretli sa na nich ľudia z oboch strán slovensko-poľskej hranice. Všetky aktivity naplánované v rámci tohto projektu sa týkali propagovania a dostávania do povedomia obyvateľom, turistom a všetkým zúčastneným na plánovaných aktivitách existenciu a záujmy slovensko-poľského pohraničia v rámci Euroregiónu „Tatry“.

 

Ku konkrétnym prínosom projektu pre rozvoj euroregiónu patrí rozvoj spolupráce medzi mestami, obcami, kultúrnymi inštitúciami, umeleckými súbormi a skupinami, ľudovými remeselníkmi, spoznávanie a oboznamovanie sa s kultúrou a tradíciami Slovákov a Poliakov, stretávanie obyvateľov pohraničia, podporovanie a prehlbovanie dobrých vzájomných susedských vzťahov oboch národov a rozvoj špecifík kultúry ako zdroja hrdosti ľudí na región, v ktorom žijú. Aktivity realizované v rámci osláv 15. výročia založenia Euroregiónu „Tatry“ prispeli k propagácii regiónu, k zvýšeniu turistickej atraktívnosti tejto oblasti a vytvorili podmienky pre ďalší rozvoj prihraničného územia a posilňovanie identity regiónov ako zdroja ich konkurencieschopnosti. Zvýšila sa návštevnosť lokality vďaka uskutočneným podujatiam, čo predstavuje ekonomický prínos projektu k rozvoju euroregiónu. Remeselníci ponúkali vlastné výrobky a prezentovali vlastnú tvorbu. Kultúrno-spoločenských podujatí sa zúčastnili zástupcovia a účinkujúci z regiónov Liptov, Orava a Spiš ako aj z poľského prihraničného územia, ktoré sú súčasťou Euroregiónu „Tatry“. Územie Euroregiónu „Tatry“ sa dostalo do povedomia verejnosti. Významným prínosom realizácie projektu bola propagácia existencie, fungovania, činnosti a aktivít Euroregiónu „Tatry“ za obdobie od jeho vzniku. Význam rozvoja cezhraničnej spolupráce vyplýva zo vzájomného spoznávania regiónu pohraničia, posilňovania priamych kontaktov medzi poľskými a slovenskými komunitami a zachovávania o oživovania regionálnych a kultúrnych tradícií. 

 

Aktivity boli financované z prostriedkov štátneho rozpočtu, prostredníctvom finančného príspevku Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. Celkový rozpočet projektu bol 15.000 EUR. Výška finančného príspevku zo štátneho rozpočtu bola 13.500 EUR. Združenie Región „Tatry“ spolufinancovalo aktivity projektu sumou. 1.500 EUR.

 

 

Kancelária ZRT