Hľadanie...

ezus

Mapa Euroregiónu Tatry

Internetová stránka je spolufinancovaná Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.

 

logoSpoločne zveľaďujme krajinu EUT Tlačiť E-mail
XXIV. Cezhraničný kongres Euroregiónu ,,Tatry"
Pondelok, 08 Február 2010 09:25

EUTJedinečné prírodné dedičstvo územia Euroregiónu „Tatry“ je potrebné chrániť a starať sa oň. Oboma územiami pretekajú rieky Poprad a Dunajec. Asi zo 4 % plochy Slovenska sú povrchové vody odvádzané týmito riekami do Baltického mora. Celková plocha tohto čiastkového povodia má na území Slovenska rozlohu 1.954 km2, na území Poľska rozlohu 1469 km2. Rieka Poprad sa na území Poľska vlieva do Dunajca. Zaťaženie toku rieky Dunajec je spôsobené hlavne nedostatočným čistením odpadových vôd z komunálnej sféry na poľskej aj slovenskej strane. Zaťaženie toku rieky Poprad je spôsobené nedostatočným, resp. žiadnym čistením nielen splaškových a priemyselných odpadových vôd z miest a obcí, ale aj nedostatočnými opatreniami na zamedzenie znečisťovania vôd v poľnohospodárstve v celom čiastkovom povodí Popradu. Na celom území Euroregiónu „Tatry“ vznikla potreba ochrany prírodného prostredia a vodných tokov. Rieky Poprad a Dunajec pretekajú oboma krajinami a čistota ich vôd je dôležitým faktorom ovplyvňujúcim prihraničné územia. Jednou z potrieb regiónu je zapojenie mladej generácie do zoznámenia sa s týmto problémom a riešenia existujúceho stavu a podpora škôl zaoberajúcich sa monitoringom riek. Taktiež je potrebné venovať sa zveľaďovaniu krajiny a estetizácii miest a obcí Euroregiónu „Tatry“. Mnohé mestá a obce sú málo atraktívne, málo sa v nich venuje rozvoju prírodného a kultúrno-spoločenského prostredia ako súčasti životného prostredia a rozvoja cestovného ruchu. Kvalita čistoty prihraničných vodných tokov, atraktívnosť miest a obcí Euroregiónu „Tatry“ a s tým spojené ekologické povedomie obyvateľov sú v súčasnosti nepostačujúce.

 

Návrh projektu Spoločne zveľaďujme krajinu EUT je v súlade s Výzvou na predkladanie žiadosti o finančný príspevok na projekt, ktorý je zameraný na realizáciu euroregionálnych aktivít v roku 2009.

Na základe aktivít naplánovaných v projekte Spoločne zveľaďujme krajinu EUT sme v Lesnici uskutočnili v dňoch 23. - 24. septembra 2009 spoločné dvojdňové stretnutia slovenskej a poľskej stredoškolskej mládeže (SOŠT Poprad, SOŠE Matejovce, SPŠ Poprad, Gymnázium Kukučínova Poprad, SZŠ Poprad, GPDT Poprad, SOŠ Svit, Gymnáziu P.O.H. Kežmarok, HAOB Kežmarok, ZSZ Stary Sacz)     zaoberajúcej sa monitoringom čistoty vôd a ochranou a tvorbou životného prostredia. Mládež sa stretla na pozadí životného prostredia. Rieka Poprad pramení pod Vysokými Tatrami a končí v Starom Saczi. Práve v Starom Saczi sídli škola – Technická škola ochrany životného prostredia, s ktorou sa už pred pár rokmi vďaka spoločným projektom vytvorila výborná spolupráca. Na stretnutí vystúpili s odbornými prednáškami a referátmi zástupcovia Správy PIENAP-u. Premietal sa film o PIENAP-e. Semináru sa zúčastnilo okolo 100 žiakov a odborníkov. Študenti sa venovali spoznávaniu krajiny a prírody Pieninského národného parku. Rozvinuli a podporili sa partnerské vzťahy a nadviazali sa hlbšie a aj nové kontakty medzi poľskou a slovenskou mládežou a medzi strednými školami zameranými na environmentálnu výchovu a zaoberajúcimi sa monitorovaním čistoty prihraničných vodných tokov, ako aj medzi odborníkmi z oblasti životného prostredia. Študenti získali nové informácie, vedomosti, vymenili si skúsenosti z vlastných projektov a aktivít súvisiacich s problematikou životného prostredia, vodných tokov riek Poprad a Dunajec, ochranou a tvorbou krajiny a lepšie spoznali spoločné územie Euroregiónu „Tatry“. Analyzovali súčasný stav a získali nové poznatky. Podujatie sa nieslo taktiež v znamení hier a kvízov. Jednotlivé družstvá boli zmiešané. Poľskí a slovenskí študenti sa takto lepšie spoznali.

 

Druhou významnou aktivitou projektu Spoločne zveľaďujme krajinu EUT bola estetizácia a zatraktívnenie miest a obcí Združenia Región „Tatry“ úpravou zelene a umiestňovaním prvkov drobnej architektúry. V mesiaci jún 2009 sme vyzvali všetky členské mestá a obce Združenia Región „Tatry“, aby sa zapojili do realizácie projektu za účelom estetizácie ich sídiel spočívajúcej v dosadbe, príp. údržbe centrálnej zelene a doplnení centra sídla o prvky drobnej architektúry. Na výzvu reagovalo 20 členských miest a obcí, požadovaná suma bola 50.935,70 €. V našom projekte bola na estetizáciu sídel vyčlenená suma 9.958,00 €. Pri hodnotení požiadaviek sme zohľadňovali okrem iného aj dobu členstva v Euroregióne „Tatry“, oprávnenosť požiadavky s ohľadom na zameranie projektu a tiež skutočnosť, či obci alebo mestu boli v minulosti poskytnuté finančné prostriedky z EUT na rôzne aktivity. Vzhľadom na množstvo požiadaviek a finančné možnosti nebolo možné vyhovieť všetkým. Z dôvodu veľkého záujmu zo strany členských miest a obcí v budúcnosti opäť pripravíme projekt pre získanie ďalších finančných prostriedkov na estetizáciu sídel. Členovia Komisie životného prostredia ZRT na základe preštudovania zoznamu požiadaviek rozhodli o udelení finančných prostriedkov z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na estetizáciu sídel nasledovne: 

 

Obec / mesto

Účel

Suma

Ďurková nákup kvetináčov a okrasných kríkov 1.000,00 €
Gánovce nákup a výsadba stromčekov a okrasných kríkov 1.000,00 €
Hladovka nákup lavičiek a kvetináčov 1.140,00 €
Huncovce výsadba zelene 1.000,00 €
Lesnica výsadba zelene 1.000,00 €
Ľubica nákup informačných tabúľ a odpadkových košov 1.030,00 €
Podolínec nákup lavičiek 700,00 €
Sedliacka Dubová nákup okrasných drevín, osiva - trávy, informačnej tabule, svietidiel, kvetín, ozdobných kríkov a kvetináčov 1.060,00 €
Spišská Belá nákup stromov, nového trávnika, lavičiek a odpadkových košov v mestskej časti Strážky 2.000,00 €

 

Realizáciou projektu – estetizáciou prostredia - sa nám podarilo zvýšiť atraktívnosť a zaujímavosť  vybraných obcí a miest ako súčasti životného prostredia a rozvoja cestovného ruchu.

 

Venovanie sa problematike monitoringu čistoty riek Poprad a Dunajec, ktoré pretekajú oboma krajinami a tvoria prírodnú hranicu medzi nimi, potvrdilo cezhraničnosť nášho projektu. Prínosom realizácie projektu Spoločne zveľaďujeme krajinu EUT je ovplyvnenie rozvoja cezhraničnej spolupráce v oblasti životného prostredia, ktoré sa dôležitou mierou týka prihraničných regiónov. Cezhraničnosť sa tiež prejavila vo výmene skúseností týkajúcich vodných tokov riek Poprad a Dunajec, analýze súčasného stavu, získavaní nových poznatkov a vedomostí o kvalite čistoty vôd. Význam rozvoja cezhraničnej spolupráce vyplýva zo vzájomného spoznávania a riešenia problémov regiónu pohraničia. Zorganizované stretnutie stredoškolskej poľskej a slovenskej mládeže s odborníkmi z oboch strán hranice je jednou z možností zvyšovania vedomostí o ochrane a tvorbe životného prostredia na území Euroregiónu „Tatry“ a zvyšovania vedomostí ďalších generácií o ochrane prírody. Realizácia projektu umocnila inštitucionálne vzťahy a spoluprácu medzi slovenskými a poľskými strednými školami, žiakmi a učiteľmi ako aj odborníkmi z oblasti životného prostredia a pričinila sa o vytvorenie silnejšej poľsko-slovenskej siete spolupráce v tejto problematike. Projekt prispel k nadväzovaniu nových kontaktov a k podpore a prehlbovaniu dobrých vzájomných susedských vzťahov oboch národov. Zahŕňal problematiku (vodné toky, ich čistota a ochrana), ktorá sa týka celého územia Euroregiónu „Tatry“ v oblasti životného prostredia. Zároveň sa vytvorili podmienky pre zatraktívnenie rozvoja cestovného ruchu v sídlach EUT s dôrazom na estetizáciu prostredia, revitalizáciu zelene centier, zvyšovanie atraktívnosti a zaujímavosti obcí a miest. Aktivity realizované na území Euroregiónu „Tatry“ prispeli k propagácii regiónu, k zvýšeniu atraktívnosti  a návštevnosti tejto oblasti a vytvorili podmienky pre ďalší rozvoj prihraničného územia v oblasti cestovného ruchu a životného prostredia. Významným prínosom uskutočnenia aktivít v rámci projektu bola propagácia existencie, fungovania, činnosti a aktivít Euroregiónu „Tatry“.

 

Projekt Spoločne zveľaďujme krajinu EUT je pokračovaním niektorých projektov, ktoré zrealizovalo Združenie Región „Tatry“ v predchádzajúcich rokoch. V roku 2002 to bol projekt Čistá rieka - povodie Popradu a Dunajca v rámci Programu PHARE CBC, v roku 2003 – Rok vody v Euroregióne „Tatry“, v roku 2004 Monitoring čistoty vôd na území Euroregiónu „Tatry“, v roku 2005 Spoločne chráňme a tvorme krajinu Euroregiónu „Tatry“, v roku 2007 Podpora environmentálnej výchovy a v roku 2008 Environmentálna výchova a vzdelávanie v EUT, všetky za finančnej podpory Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. Všetky projekty z oblasti ochrany a tvorby krajiny v oblasti životného prostredia sa realizovali za účasti a aktívneho zapojenia poľských partnerov, inštitúcií, škôl, odborníkov, miest a obcí. Zrealizovalo sa niekoľko seminárov a stretnutí, výsledkom ktorých boli konkrétne výstupy (informačné tabule, letáky, brožúry) a získanie nových vedomostí, poznatkov a kontaktov. Keďže problematika životného prostredia je a bude neustále aktuálna, je dôležité, aby aj projekty a aktivity Združenia Región „Tatry“ v tomto smere pokračovali a naďalej ostali súčasťou pravidelných činností Euroregiónu „Tatry“ v oblasti podpory ochrany a tvorby životného prostredia.

Tento nami realizovaný projekt z oblasti životného prostredia pozitívne ovplyvnil záujem mladých ľudí žijúcich na území pohraničia o ochranu prírody. Predpokladá sa, že získané poznatky a vedomosti budú šíriť ďalej medzi kamarátov a známych. Naďalej je tu potreba zapájať mladých ľudí do takýchto druhov projektov. Tým, že sme skrášlili niektoré mestá a obce Euroregiónu „Tatry“, bude potrebné v takomto duchu pokračovať v smere zatraktívňovania aj ďalších miest a obcí ležiacich na tomto území. Projekt Spoločne zveľaďujme krajinu EUT je pokračovaním iných projektov a zároveň impulzom pre udržateľnosť projektu pre ďalšie úlohy v budúcnosti. Je nevyhnuté zvyšovať vedomosti ďalších generácií o ochrane prírody. Úspešná realizácia projektu zaručila, že otázka životného prostredia a zveľaďovania krajiny Euroregiónu „Tatry“ ostane jednou z priorít rozvoja prihraničného regiónu. Stretnutia a diskusie k téme životného prostredia sú základom pre ďalšie úlohy a projekty. Výsledky nášho projektu slúžia ako ďalšia z foriem ochrany životného prostredia.

 

Aktivity boli financované z prostriedkov štátneho rozpočtu, prostredníctvom finančného príspevku Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. Celkový rozpočet projektu bol 15.000 EUR. Výška finančného príspevku zo štátneho rozpočtu bola 13.500 EUR. Združenie Región „Tatry“ spolufinancovalo aktivity projektu sumou. 1.500 EUR.

 

Kancelária ZRT