Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/lh279100/www_root/w3/plugins/content/jwsig.php on line 78
Monitoring vôd – základ prehlbovania enviropartnerstva Tlačiť
XXIV. Cezhraničný kongres Euroregiónu ,,Tatry"
Streda, 14 December 2011 11:01

fotoZdruženie Región „Tatry“ (ZRT) so sídlom v Kežmarku dňa 31. 08. 2011 slávnostne odovzdalo sedem monitorovacích súprav na zisťovanie kvality povrchových vôd environmentálne orientovaným základným a stredným školám sídliacim v členských mestách ZRT - Gymnázium M. M. Hodžu Liptovský Mikuláš, Gymnázium M. Hattalu Trstená, Gymnázium T. Vansovej Stará Ľubovňa, ZŠ Ing. O. Kožucha Spišská Nová Ves, ZŠ Nižná brána Kežmarok, Gymnázium Kukučínova Poprad a Spojená škola Spišská Stará Ves - v rámci projektu Monitoring vôd – základ prehlbovania enviropartnerstva.

Dňa 21. 10. 2011 prezentovali jednotlivé školy výsledky monitoringu vôd na metodicko-praktickom seminári pod názvom Biomonitoring a ochrana vodných ekosystémov. Najväčšie znečistenie vôd bolo zistené v tokoch v blízkosti najhustejšie urbanizovaných častí území sídiel, hlavne v sídlach, kde nie sú odpadové vody čistené v čistiarňach odpadových vôd. V tematickej časti seminára odzneli prednášky bývalého dlhoročného riaditeľa  Správy PIENAPu a člena Komisie životného prostredia ZRT Ing. Štefana Danka a lektorov z Katedry ekológie Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity – Mgr. Radoslava Smoláka, PhD. a Mgr. Branislava Hrabovského. Prednášky boli zamerané na vplyv čistoty vody na vodné ekosystémy a biologické indikátory kvality vôd. V rámci praktického výcviku v teréne odobrali lektori z katedry ekológie za súčinnosti žiakov vzorky vody z toku Ľubica. Odobraté vzorky sa hneď vyhodnocovali za pomoci lupy a mikroskopov. Lektori praktickými ukážkami oboznámili žiakov so spôsobmi vyhodnocovania vzoriek bentosu a planktónu a o ich výpovednej funkcii pri zisťovaní kvality vôd. Seminára sa zúčastnili okrem žiakov a študentov spomínaných škôl taktiež študenti Strednej odbornej školy vo Svite a Szespolu skol zawodowych zo Stareho Sącza. Cieľom seminára bolo zvýšiť environmentálne vedomie, vytvárať pozitívny vzťah k životnému prostrediu a prispieť k budovaniu spolupráce a partnerstiev medzi školami s environmentálnym zameraním  na území Euroregiónu „Tatry“. Združenie Región „Tatry“ sa oblasti envirovýchovy, zisťovaniu kvality povrchových vôd a skvalitňovaniu životného prostredia venuje už od roku 2003.

Súčasťou projektu bolo taktiež zhotovenie a inštalácia šiestich informačno-edukačných tabúľ:  v Kežmarku v areáli ZŠ Nižná brána, vo Svite vedľa cyklistického chodníka pri Kolibe, v Poprade: 1. na Juhu III. pri cyklistickom chodníku a vzácnom rašelinisku, 2. pri rieke Poprad pri moste do Spišskej Teplice, 3. na Brežnom riadku na začiatku cyklistického chodníka pri rieke a 4. na Štefánikovej ulici pri rieke a cyklochodníku. Tabule slúžia na zvyšovanie environmentálneho vedomia, informujú o flóre a faune, ochrane prírody, obsahujú informácie pre turistov a cykloturistov ako aj o EUT.

Priebežne prebiehalo za spolupráce škôl, zástupcov Komisie životného prostredia EUT a Štátnej ochrany prírody SR vyhľadávanie prameňov s permanentným prietokom na území Euroregiónu „Tatry“ v regiónoch Liptova, Oravy a Spiša. Tieto sú zdokumentované v novom propagačnom materiály.

Aktivity realizované v rámci projektu boli podporené z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Celková výška rozpočtu projektu predstavuje 12.198,74 €.

 

Mgr. Jana Majorová Garstková

projektová manažérka ZRT

 

loga