Hľadanie...

ezus

Mapa Euroregiónu Tatry

Internetová stránka je spolufinancovaná Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.

 

logo
Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/lh279100/www_root/w3/plugins/content/jwsig.php on line 78
Euroregión zisťoval čistoty vôd Tlačiť E-mail
XXIV. Cezhraničný kongres Euroregiónu ,,Tatry"
Piatok, 28 Október 2011 14:47

LogoPod názvom „Biomonitoring a ochrana vodných ekosystémov“ sa konal metodicko-praktický seminár v rámci projektu Monitoring vôd – základ prehlbovania enviropartnerstva, ktorý  sa uskutočnil  v Dome Slovensko-poľského stretávania Euroregiónu „Tatry“ na Hradnom námestí 30 v Kežmarku dňa 21. októbra 2011.

 

Cieľom seminára bolo zvýšiť environmentálne vedomie, vytvárať pozitívny vzťah  k životnému prostrediu a prispieť k budovaniu spolupráce a partnerstiev medzi školami s environmentálnym zameraním  na území EUT.

V úvodnej tematickej časti seminára  odzneli prednášky  dlhoročného riaditeľa  Správy PIENAPu a člena komisie ŽP Združenia „Región Tatry“ Ing. Štefana Danka  a lektorov z Katedry ekológie Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity – Mgr. Radoslava Smoláka, PhD. a Mgr. Branislava Hrabovského. Prednášky boli zamerané na vplyv čistoty vody na vodné ekosystémy a biologické indikátory kvality vôd.

Druhá časť seminára bola venovaná  prezentácii výsledkov monitoringu vôd. Žiaci a študenti škôl zapojených do projektu, ktoré dostali monitorovací kufrík na zisťovanie kvality vôd od Združenia Región „Tatry“, prezentovali výsledky svojho skúmania skutočne skoro na profesionálnej úrovni. Najväčšie znečistenie vôd bolo zistené v tokoch v blízkosti najhustejšie urbanizovaných častí území sídiel, hlavne v sídlach, kde nie sú odpadové vody čistené v čistiarňach odpadových vôd.

Po prezentáciách sa účastníci seminára presunuli do areálu Základnej školy Nižná brána,  kde bola slávnostne  odhalená  informačno-edukačná tabuľu, ktorá bude slúžiť základnej škole na zvyšovanie environmentálneho vedomia žiakov a prezentáciu výsledkov monitoringu.

V popoludňajších hodinách sa uskutočnil praktický výcvik v teréne, kde lektori z katedry ekológie za súčinnosti žiakov odobrali vzorky vody z neďalekého toku Ľubica a potom aj z jazierka v areáli školy. Odobraté vzorky sa hneď aj vyhodnocovali v učebniach za pomoci lupy a mikroskopov. Lektori praktickými ukážkami oboznámili žiakov so spôsobmi vyhodnocovania vzoriek bentosu a planktónu a akú majú výpovednú funkciu pri zisťovaní kvality vôd.

Seminára sa zúčastnili žiaci a študenti diviatich slovenských základných a stredných škôl (Spišská Nová Ves, Svit, Spišská Stará Ves, St. Ľubovňa, Liptovský Mikuláš, Trstená, Kežmarok a dve z Popradu) a Szespolu skol zawodowych zo Stareho Sacza.

Seminár bol spoločnou aktivitou Komisie životného prostredia  a Komisie mládeže a športu ZRT pod vedením Ing. Evy Kelbelovej a PhDr. Jozefa Pavlíka v rámci projektu  podporeného z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Hlavným garantom akcie bolo Združenie Región „Tatry“ - slovenskej časti Euroregiónu „Tatry“, pod vedením podpredsedu  Rady Združenia Región „Tatry“ a primátora mesta Kežmarok Igora Šajtlavu a kancelárie ZRT pod vedením Milana Nevlazlu.

V najbližších dňoch budú v rámci projektu osadené ešte štyri informačno-edukačne tabule v meste Poprad a jedna vo Svite. Priebežne prebieha vyhľadávanie a zdokumentovanie prameňov na území Euroregiónu „Tatry“ na slovenskej a poľskej strane zapojenými školami za súčinnosti zástupcov Komisie životného prostredia Euroregiónu „Tatry“ a Štátnej ochrany prírody SR.

Pavol Humeník

predseda Informačnej komisie ZRT

„Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“

 

Logo