Hľadanie...

ezus

Mapa Euroregiónu Tatry

Internetová stránka je spolufinancovaná Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.

 

logoEuroregión bez hraníc 2009 Tlačiť E-mail
XXIV. Cezhraničný kongres Euroregiónu ,,Tatry"
Pondelok, 08 Február 2010 09:33

maguraKultúrne dedičstvo slovensko-poľského pohraničia je charakteristické výnimočným bohatstvom a rôznorodosťou a je dodnes zachované vo zvykoch, tradíciách a folklóre ako aj dlhoročnej tradícii dychových hudieb v regióne. Toto bohaté kultúrne bohatstvo však nie je v súčasnosti dostatočne chránené a dôsledne propagované. SWOT analýza oblasti poľsko-slovenského pohraničia vypracovaná expertmi významných strategických dokumentov ako Spoločná Poľsko-Slovenská stratégia rozvoja Euroregiónu „Tatry“ na roky 2008-2015 či Operačný program cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007-2013 a Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja jednotlivých samosprávnych krajov zhodne zdôrazňujú výnimočne bohatý kultúrny potenciál pohraničia, stále živé kultúrne tradície, folklór regiónu, ktoré poskytujú šancu na umocňovanie regionálnej identity a vytváranie nových turistických služieb a produktov na báze tradície a idei zachovania dedičstva. Zároveň slabá spolupráca partnerov kultúry a vzdelávania vytvára nebezpečenstvo postupného zanikania regionálnych zvykov a tradícií. Taktiež je málo spustených systematických a atraktívnych podujatí, ktoré sú adresované rôznym skupinám (mládeži, študentom, učiteľom, umelcom, animátorom kultúry, turistom, atď.), ktoré by uvítali využitie tohto neobyčajného bohatstva na zatraktívnenie regiónu a zvýšenia jeho turistickej atrakcie. Z toho dôvodu má Euroregión „Tatry“ za cieľ ochranu kultúry poľsko-slovenského pohraničia a jeho popularizáciu medzi obyvateľmi pohraničia, turistami a všetkými zainteresovanými.

Od roku 1997 sa konalo už 8. ročníkov spoločensko-kultúrneho podujatia pod názvom Euroregión bez hraníc. Získané skúsenosti upozornili na pretrvávajúce potreby, ktoré sú zviazané s ochranou a rozširovaním kultúrnych zvykov a tradícií pohraničia a poukázali na nutnosť realizácie ďalších takýchto projektov. Početná účasť slovenskej a poľskej verejnosti na jednotlivých ročníkoch Euroregiónu bez hraníc potvrdila, že kultúru pohraničia je potrebné chrániť, prezentovať a propagovať. Z tohto dôvodu si Združenie Región „Tatry“ stanovilo v roku 2009 pripraviť 9. ročník tohto tradičného podujatia v spolupráci so slovenskými a poľskými partnermi projektu s cieľom ochrany a šírenia kultúrneho dedičstva slovensko-poľského pohraničia. Do projektu sme sa rozhodli zapojiť mesto Trstená a obec Nižná na Hornej Orave.

Mesto Trstená leží v hornej časti Oravskej kotliny, v nadmorskej výške 607 m n. m., v údolí riečky Oravica na severovýchodnom okraji Oravy, tesne pri hraniciach s Poľskou republikou. Bolo založené v roku 1371 ako trhové mesto. V roku 1609 kráľom Matejom II. mu boli udelené práva na štyri výročné jarmoky. Samotná poloha Trstenej ovplyvnila jej vývoj a Trstená sa stala významným centrom obchodu a remesiel. Písomné doklady potvrdzujú existenciu remeselníckych cechov ako kožušníkov, čižmárov, tesárov a hrnčiarov. Najznámejší bol cech hrnčiarsky, ktorý vyrábal hrnčiarsky riad v Trstenej a hrnčiarske výrobky rozličného sortimentu. Trstenské hrnčiarstvo sa vyznačovalo špecifickými znakmi či už technológie, tvaru a dekorácie. Aj v súčasnej dobe sa nachádza spomínaný cech pokračovateľov v samotnej Trstenej. Mesto Trstená tak ako v minulosti aj v súčasnosti patrí ku kľúčovým bodom Oravy.

Archeologické nálezy z doby bronzovej, ale najmä dodatočne objavené halštatské hradisko na vrchu Ostražica dokazujú, že v chotári Nižnej možno rátať s osadou už pred 13. storočím. Prvý nepriamy písomný doklad na existenciu stredovekej obce pochádza z r. 1380. Podľa zaznamenaného odporúčania, aby kasteláni Oravského hradu ochraňovali slobody a práva poddaných z Vyšného Tvrdošína, musel súčasne jestvovať aj Nižný Tvrdošín, ktorým mohla byť iba Nižná. S určitosťou možno tvrdiť, že v roku 1395 už dolná dedina Twardoschin (Nižná) existovala a v roku 1420 sa už v listinách uvádza pod menom Nissne Wes ako príslušenstvo Oravského hradu. Hoci Nižná bola dlhé stáročia súčasťou panstva Oravského hradu, dynamický rozvoj zaznamenala už počas stredoveku.

Vstupom Slovenskej republiky a Poľskej republiky do Schengenského priestoru v decembri 2007 sa odstránili bariéry vo forme hraničných závor medzi našimi republikami. Podujatie Euroregión bez hraníc si svoj názov zachová aj v budúcnosti a naďalej a ešte intenzívnejšie podporí rozvoj cezhraničnej spolupráce s Poľskom.

Hlavným cieľom projektu pod názvom Euroregión bez hraníc 2009 bolo vzájomné spoznávanie a propagovanie kultúry slovensko-poľského pohraničia v Euroregióne „Tatry“. Prvá časť Euroregiónu bez hraníc 2009 sa konala v obci Nižná v dňoch 28. - 31. 05. 2009. Na podujatí vystúpili slovenské a poľské umelecké súbory, skupiny, dychové hudby a účinkujúci rôzneho zamerania. Prezentovali región, z ktorého pochádzajú. Počas podujatia bol prezentovaný aj folklór, zvyky a ľudové tradície. Podarilo sa nám posilniť partnerstvá medzi kultúrnymi inštitúciami a samotnými účinkujúcimi. V Trstenej sa Euroregión bez hraníc 2009 konal dňa 11. 07. 2009 za účasti dychových hudieb, rôznych umeleckých telies a ľudových remeselníkov zo Slovenska a Poľska. Prezentované boli tradície a zvyky pohraničného územia. Prezentovali sa slovenské a poľské skupiny, ktoré si vymenili skúsenosti. Toto podujatie umožňuje, aby sa stretli a zblížili obyvatelia a samosprávne orgány z oboch strán slovensko-poľskej hranice, aby sa nadviazali spoločenské kontakty, rozvinuli sa partnerstvá a vzájomná spolupráca medzi organizáciami, kultúrnymi inštitúciami, mestami, obcami a samotnými účinkujúcimi a ľudovými remeselníkmi z oboch strán slovensko-poľského pohraničia. Realizáciou dvoch podujatí sme podporili zachovanie unikátnych kultúrnych hodnôt, zvykov, tradícií a gastronómie na území poľsko-slovenského Euroregiónu „Tatry“ a podporili sme efektívne využívanie voľného času. Zorganizovanie podujatia pod názvom Euroregión bez hraníc 2009 sme využili na propagáciu kultúry Euroregiónu „Tatry“, na jeho prezentáciu a podporu cestovného ruchu a špecifík regiónu a zvýšenie informovanosti o činnosti a aktivitách Euroregiónu „Tatry“ od jeho vzniku.

Všetky umelecké aktivity naplánované v rámci tohto projektu sa týkali vzájomného spoznávania a propagovania kultúry slovensko-poľského pohraničia v Euroregióne „Tatry“. Na oboch stranách hranice, v každom regióne, sa zachovávajú kultúrne tradície a ich prezentácie slúžia k uchovaniu týchto hodnôt na poľskej a slovenskej strane hranice ako aj k obohateniu atraktívnosti regiónu pohraničia pre ním navštívených turistov. Prostredníctvom podujatí sme rozšírili vedomosti o susedoch, ich kultúre, histórii, tradíciách ale aj súčasnosti, čo má pozitívny vplyv na integráciu spoločnosti pohraničia. Zapojením zahraničných partnerov do aktívnej participácie dostal festival širší rozmer kultúrnej výmeny a spolupráce medzi krajinami, podporil a prehĺbil dobré vzájomné susedské vzťahy oboch národov.

Aktivity realizované na území Euroregiónu „Tatry“ prispeli k propagácii regiónu Orava, k zvýšeniu turistickej atraktívnosti tejto oblasti a vytvorili podmienky na ďalší rozvoj prihraničného územia, zvýšila sa návštevnosť lokality, čo zároveň predstavuje ekonomický prínos projektu k rozvoju euroregiónu. Významným prínosom realizácie projektu Euroregión bez hraníc 2009 bola propagácia existencie, fungovania, činnosti a aktivít Euroregiónu „Tatry“.

V roku 1997 sa konal prvý ročník Euroregiónu bez hraníc. V období do roku 2008 zorganizovalo Združenie Región „Tatry“ ďalších sedem ročníkov tohto kultúrno-spoločenského podujatia, ktoré sa mohli uskutočniť na základe výziev Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a výziev Európskych spoločenstiev. Spoločne s partnermi projektov, ktorými boli mestá a obce ležiace na slovenskej a poľskej strane Euroregiónu „Tatry“ sa zrealizovalo množstvo kultúrnych a zábavných programov, koncertov, výstav, konferencií, jarmokov umeleckej tvorivosti a ochutnávok tradičných jedál. Projekt Euroregión bez hraníc 2009 svojimi aktivitami poskytol ďalší priestor na spoznávanie kultúry oboch národov, výmenu skúseností, získavanie vedomostí, kontaktov a nových partnerstiev. Stále je tu potreba zachovávania a šírenia národných tradícií a ľudových zvykov a rozvoj cezhraničnej spolupráce. Početná účasť poľskej a slovenskej verejnosti na jednotlivých ročníkoch Euroregiónu bez hraníc potvrdili, že kultúru pohraničia je potrebné naďalej chrániť, prezentovať a propagovať a zdôrazňuje nutnosť realizácie aktivít v tejto oblasti.

Aktivity boli financované z prostriedkov štátneho rozpočtu, prostredníctvom finančného príspevku Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. Celkový rozpočet projektu bol 15.000 EUR. Výška finančného príspevku zo štátneho rozpočtu bola 13.500 EUR. Združenie Región „Tatry“ spolufinancovalo aktivity projektu sumou 1.500 EUR.

 

Kancelária ZRT