Hľadanie...

ezus

Mapa Euroregiónu Tatry

Internetová stránka je spolufinancovaná Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.

 

logo
Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/lh279100/www_root/w3/plugins/content/jwsig.php on line 78
VIII. Slovensko – poľské hospodárske fórum Tlačiť E-mail
XXIV. Cezhraničný kongres Euroregiónu ,,Tatry"
Pondelok, 08 Február 2010 09:31

forumVIII. Slovensko – poľské hospodárske fórum

 

Projekt pod názvom VIII. Slovensko-poľské hospodárske fórum sme predložili v súlade s Výzvou na predkladanie žiadosti o finančný príspevok na projekt, ktorý je zameraný na realizáciu euroregionálnych aktivít v roku 2009 – vytváranie a rozvoj partnerstiev, propagácia regiónu, podpora rozvojových aktivít súvisiacich so špecifikami regiónu.

 

Motívom vzniku cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry“ bolo rozšírenie prihraničnej spolupráce a snaha nadviazať na historické korene vzájomných vzťahov, medzi nimi aj oživenie obchodných a hospodárskych aktivít. Územie Euroregiónu „Tatry“ má výhodnú geografickú polohu s relatívne krátkymi vzdialenosťami do okolitých krajín. Čo sa týka infraštruktúry, chýbajú nám však kvalitné cestné prepojenia s Poľskou republikou. Optimálne nie sú ani železničné a letecké spojenia medzi oboma krajinami. Tieto nedostatky pozorujeme na regionálnej úrovni, pretože aj cestovanie občanov, podnikateľov, investorov, potenciálnych záujemcov o investovanie, cestovateľov a turistov v jednej alebo druhej krajine na krátke vzdialenosti znamená strávenie dlhého času na cestách.

 

Taktiež Slovensko-poľská medzivládna komisia pre cezhraničnú spoluprácu na svojom 14. zasadnutí v novembri 2008 konštatovala, že rozvoj cestnej a železničnej dopravy je podmienkou ďalšieho rozvoja hospodárskej spolupráce, obchodnej výmeny a rozvoja cestovného ruchu. Komisia konštatovala, že najväčší problém v oblasti cestovného ruchu je v slabo rozvinutej dopravnej infraštruktúre a neexistencii priamych leteckých, autobusových a železničných dopravných spojení medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou.

 

Na celom území Euroregiónu „Tatry“ vznikla potreba budovania a zlepšovania kvality v oblasti cestnej, železničnej, autobusovej a leteckej dopravy, ktorá spája naše krajiny, naše prihraničné územia. Dopravná infraštruktúra priamo súvisí a má veľký vplyv na ekonomický rozvoj regiónov a na oblasť cestovného ruchu, ktoré sú pre Euroregión „Tatry“ nesmierne dôležité. Je nevyhnutné, zamerať sa na aktivity v tomto smere, aby sa posilnila spolupráca partnerov na oboch stranách hranice zodpovedných za rozvoj infraštruktúry, hospodárstva a cestovného ruchu, aby sa uskutočnilo stretnutie určené pre členské mestá a obce Euroregiónu „Tatry“. Z tohto dôvodu si Euroregión „Tatry“ v Slovensko-Poľskej stratégii Rozvoja Euroregiónu „Tatry“ na rok 2008-2015 ako Prioritu 1 stanovil: Rozvoj a modernizáciu infraštruktúry poľsko-slovenského pohraničia v Euroregióne „Tatry“, s čím úzko súvisí zvyšovanie atraktivity Euroregiónu „Tatry“ a hospodársky a ekonomický rozvoj.

 

Od roku 1997 sa konalo už 7. ročníkov Slovensko-poľského hospodárskeho fóra. Každý ročník je zameraný na iné oblasti, ktorým je potrebné sa venovať z dôvodu pretrvávajúcich problémov a potrieb v jednotlivých oblastiach. Početná účasť zástupcov ministerstiev, kompetentných osôb a odborníkov na určené témy, čelných predstaviteľov miest a obcí z oboch krajín potvrdzuje dôležitosť organizovať Slovensko-poľské hospodárske fórum aj v budúcnosti.

 

Návrh projektu VIII. Slovensko - poľské hospodárske fórum bol v súlade s Výzvou na predkladanie žiadosti o finančný príspevok na projekt, ktorý je zameraný na realizáciu euroregionálnych aktivít v roku 2009. 

 VIII. Slovensko-poľské hospodárske fórum sa konalo v dňoch 19. - 20. novembra 2009 v Spišskej Novej Vsi pod záštitou ministra hospodárstva Slovenskej republiky Ľubomíra Jahnátka. Konferenciu otvoril predseda Rady Zväzku Euroregion „Tatry“ Igor Šajtlava a konala sa za účasti veľvyslanca Slovenskej republiky v Poľsku J.E. Františka Ružičku, obchodnej radkyne Poľského veľvyslanectva na Slovensku Moniky Olech, obchodného radcu Slovenského veľvyslanectva v Poľsku Vladislava Chlipalu a ďalších hostí. Fórum určené subjektom a odborníkom pôsobiacim v oblasti dopravy, hospodárstva a cestovnom ruchu, zástupcom orgánov štátnej správy a samosprávy a odbornej verejnosti. Konferencia bola rozdelené do dvoch tematických okruhov: 1. Ako podnikať v Poľsku a 2. Dopravná infraštruktúra na území Euroregiónu „Tatry“. Na konferencii prítomní získali informácie o obchodno-hospodárskej výmene medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, o možnostiach podnikania na poľskom trhu, privatizovaní v Poľsku, informácie ako získať pracovníkov, ako fungovať v oblasti účtovníctva a daní a o sile reklamy na internete. V rámci druhej časti boli prezentované najmä dva projekty: Cesta okolo Tatier a Modernizácia cestného prepojenia Osturňa – štátna hranica – Niedzica. Celkovo sa analyzoval súčasný stav, získali sa nové informácie v oblasti dopravnej infraštruktúry na území Euroregiónu „Tatry“, zdôraznila sa nevyhnutnosť riešenia existujúceho stavu, získali sa nové kontakty. Fórum bolo impulzom pre riešenie problémov pohraničia, ktoré sa týkajú slovenských a poľských obyvateľov pohraničia ako aj turistov, investorov a obchodníkov. Fórum malo pozitívny vplyv na upevnenie spolupráce a partnerstiev obcí a miest v pôsobnosti Euroregiónu „Tatry“. Jeho súčasťou bolo spoznávanie regiónu Spiš, propagácia produktov cestovného ruchu v regióne a najmä zvýšenie informovanosti o činnosti a aktivitách Euroregiónu „Tatry“. Výstupom v konferencie je pokonferenčný zborník, ktorý obsahuje program, prednášky a fotografie.   

Všetky odborné aktivity naplánované v rámci projektu pod názvom VIII. Slovensko-poľské hospodárske fórum sa týkali hospodárstva, cestovného ruchu a dopravy, teda oblastí, ktoré ovplyvňujú prihraničné regióny a ich rozvoj. Témy fóra boli zamerané na súčasný stav a plány do budúcnosti súvisiace s dopravným prepojením našich území, týkali sa tiež hospodárskehoobratu, exportu a importu medzi krajinami s dôrazom na Prešovský samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj a Malopoľské vojvodstvo. Význam rozvoja cezhraničnej spolupráce vyplýva zo vzájomného spoznávania a riešenia problémov regiónu pohraničia. Euroregión „Tatry“ ako cezhraničné združenie vystúpilo za zlepšenie kvality infraštruktúry a prepojenie prihraničných oblastí za účelom vytvorenia podmienok pre rozvoj podnikania a cestovného ruchu. Záujem Euroregiónu „Tatry“ rozvíjať vzájomné hospodárske a spoločenské kontakty vyplýva prirodzene z bezprostrednej fyzickej blízkosti oboch štátov.

 

V roku 2009 sa konal 8. ročník slovensko-poľského hospodárskeho fóra. Rastúci počet účastníkov na jednotlivých ročníkoch fór, dôležitosť tém a zapojenie viacerých inštitúcií a organizácií potvrdzujú dôležitosť pokračovania takýchto aktivít aj v budúcnosti. Zorganizovanie Slovensko-poľského hospodárskeho fóra sa stalo súčasťou aktivít a činnosti Euroregiónu „Tatry“. 

 Aktivity boli financované z prostriedkov štátneho rozpočtu, prostredníctvom finančného príspevku Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. Celkový rozpočet projektu bol 15.000 EUR. Výška finančného príspevku zo štátneho rozpočtu bola 13.500 EUR. Združenie Región „Tatry“ spolufinancovalo aktivity projektu sumou. 1.500 EUR.

 

Kancelária ZRT