Projekty zamerané na realizáciu euroregionálnych aktivít v roku 2012 Tlačiť E-mail
Pondelok, 14 Máj 2012 12:22

logo

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlásilo v januári tohto roku výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na projekt, ktorý je zameraný na realizáciu euroregionálnych aktivít v roku 2012. Združenie Región „Tatry“ získalo v rámci spomínanej výzvy podporu pre dva vlastné projekty:


Projekt Euroregióny spoločne 2012 nadväzuje na dlhoročnú spoluprácu euroregiónov Slovenska. Spolupráca medzi euroregiónmi vznikla v roku 2004, kedy sa na Slovensku začali vo väčšej miere rozvíjať programy cezhraničnej spolupráce. Projektom chceme posilniť podporu aktivít spolupráce v prihraničných regiónoch, najmä v oblasti koordinácie spoločných rozvojových plánov a projektov. V súčasnosti je vo Fóre euroregiónov Slovenska (FERS) združených šesť euroregiónov – Združenie Región „Tatry“, Región Beskydy, Región Neogradiensis, Únia Slanej a Rimavy, Karpatský euroregión Slovensko a Regionálne združenie Váh – Dunaj - Ipeľ. Euroregión „Tatry“ počas svojej existencie inicioval mnohé kultúrno-spoločenské podujatia a aj v roku 2012 bude v rámci tohto projektu na svojom území pokračovať v organizovaní podujatí v oblasti zachovania kultúrnych hodnôt a šírenia kultúrnych tradícií prostredníctvom tvorby nových a udržiavania slovensko-poľských partnerstiev. V mesiacoch jún – september sa uskutoční päť kultúrno-spoločenských podujatí v mestách Dolný Kubín, Kežmarok, Liptovský Mikuláš, Poprad a Spišská Belá. Celková výška rozpočtu projektu je: 16.061,03 € (z toho: spolufinancovanie z rozpočtovej kapitoly MDVaRR SR vo výške: 14.000,00 € a vlastné zdroje: 2.061,03 €).

Druhý úspešný projekt má názov: Príprava na vybudovanie cyklistického chodníka na trase Tatranská Lomnica – Tatranská Kotlina. Územie Vysokých Tatier je vyhľadávaným turistickým centrom strednej Európy. Medzi návštevníkmi evidentne dochádza k vzostupu cykloturistiky. Táto by mohla priniesť potrebné oživenie do menších miestnych častí Vysokých Tatier. Preto bolo rozhodnuté vypracovať štúdiu za účelom vyhľadania optimálneho spojenia miestnych častí pomocou cyklistického chodníka, ktorá by preukázala prvotné technické riešenia, od nich sa odvíjajúce odhady nákladov na realizáciu projektu a tiež hľadala optimálny variant riešenia. Nový cyklistický chodník by mal nadväzovať na už existujúce cyklotrasy - na Cyklistický chodník Poprad - Starý Smokovec, Cyklo-lyžiarsku magistrálu Štrbské Pleso - Tatranská Lomnica s nadväznosťou na už vybudovanú časť cyklotrasy zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny s prepojením na poľskú časť Vysokých Tatier. V rámci projektu bude spracovaná predprojektová urbanistická dokumentácia, štúdia vplyvov na životné prostredie, ekonomická analýza zameraná na výpočet nákladov na realizovanie cyklistického chodníka a štúdia uskutočniteľnosti. Celková výška rozpočtu projektu predstavuje: 18.916,25 € (z toho: spolufinancovanie z rozpočtovej kapitoly MDVaRR SR vo výške: 17.024,49 € a vlastné zdroje: 1.891,76 €).

 

 

Združenie Región „Tatry“

 

loga

 

„Tieto projekty boli podporené z rozpočtovej kapitoly

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“