Projekty zamerané na realizáciu euroregionálnych aktivít v roku 2011 Tlačiť E-mail
Pondelok, 05 September 2011 13:39

Logo EUTV termíne od 4. 4. - 3. 5. 2011 vyhlásilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na projekty, ktoré sú zamerané na realizáciu euroregionálnych aktivít v roku 2011. Združenie Región „Tatry“ podalo v rámci uvedenej výzvy tri projekty. Všetky tri projekty boli podporené:

1. Euroregión bez hraníc 2011

Spolupráca Združenia Región „Tatry" a Zväzku Euroregión „Tatry" sa prejavila v mnohých iniciatívach, medzi inými zorganizovaním už 10. ročníkov kultúrno-spoločenského podujatia pod názvom Euroregión bez hraníc. Kancelária Združenia Región „Tatry“ spracovala projekt zameraný na pokračovanie v organizovaní ďalších ročníkov festivalu na svojom území za účelom neustálej propagácie kultúry pohraničia s cieľom šírenia kultúrnych tradícií a ochrany kultúrneho dedičstva, ktoré je charakteristické výnimočným bohatstvom a rôznorodosťou. Festival Euroregión bez hraníc sa v roku 2011 bude konať v týchto obciach a termínoch: Malá Franková (29. -. 30. 07.), Hranovnica (31. 07.), Kamienka (06. 08.), Osturňa (21. 08.), Podtureň (27. 08.) a Gánovce (01. 09. 2011). Srdečne Vás pozývame. Celková výška rozpočtu projektu predstavuje: 20.556,20 € (z toho: spolufinancovanie z rozpočtovej kapitoly MDVaRR SR vo výške: 18.500,40 € a vlastné zdroje: 2.055,80 €).

2. X. Slovensko-poľské hospodárske fórum

Počas predchádzajúcich rokov v rámci úspešných projektov získané skúsenosti poukázali na potreby pokračovať v realizácii projektov zameraných na krajinotvorbu, zvyšovanie kvality životného prostredia a zachovávanie charakteru územia Euroregiónu „Tatry“. Regióny Orava, Liptov a Spiš majú veľký potenciál na rozvoj cestovného ruchu, s ktorým súvisí kvalita a čistota životného prostredia. V rámci skvalitňovania životného prostredia a zatraktívňovania členských obcí Združenia Región „Tatry“ (Hybe, Istebné, Kežmarok, Lendak, Liptovské Revúce, Nižná, Pribylina, Štefanov nad Oravou, Závažná Poruba, Zuberec) sa vysadí zeleň, stromy a okrasné dreviny, osadia sa smetné koše, vybuduje sa pergola pre kontajnery.

Významnou aktivitou projektu je uskutočnenie X. Slovensko-poľského hospodárskeho fóra v Spišskej Novej Vsi. Početná účasť zástupcov ministerstiev, veľvyslanectiev, odborníkov na určené témy, čelných predstaviteľov samospráv, zástupcov firiem a podnikateľov z oboch krajín a každoročný narastajúci počet účastníkov potvrdzuje dôležitosť organizovať Slovensko-poľské hospodárske fórum (IX. fóra sa zúčastnilo 164 osôb). X. fórum bude zamerané na cestovný ruch, podnikanie na Slovensku, životné prostredie, prezentáciu činnosti euroregiónu a projektu. Fórum sa bude konať pod záštitou Veľvyslanca Poľskej republiky na Slovensku. Projekt zahŕňa aktivity v oblasti životného prostredia, cestovného ruchu a spoločné zámery partnerov prostredníctvom vytvárania funkčných partnerstiev, podporuje slovensko-poľské iniciatívy v oblasti cezhraničnej spolupráce v regionálnom rozvoji. Celková výška rozpočtu projektu je: 22.181,04 € (z toho: spolufinancovanie z rozpočtovej kapitoly MDVaRR SR vo výške: 19.962,60 € a vlastné zdroje: 2.218,44 €).

3. Monitoring vôd – základ prehlbovania enviropartnerstva

Územím Euroregiónu „Tatry“ (EUT) pretekajú významné vodné toky. Potreba ochrany vodných tokov je dôležitým faktorom ovplyvňujúcim pohraničie. Do pravidelného sledovania a vyhodnocovania ukazovateľov čistoty vôd - chemických a biologických parametrov vody je nevyhnutné zapojiť mládež. V snahe podporiť environmentálne aktivity školskej mládeže na úseku monitoringu čistoty povrchových tokov na území EUT sme do projektu zahrnuli zakúpenie súprav Aquamerck a ich odovzdanie environmentálne orientovaným školám sídliacim v mestách Kežmarok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Spišská Nová Ves, Spišská Stará Ves, Stará Ľubovňa a Trstená. Uskutočnením teoreticko-praktického seminára o výsledkoch monitoringu kvality povrchových tokov na území EUT a vyhodnocovania pozorovaní za účasti zástupcov slovenských škôl a študentov z Poľska sa umožní výmena skúseností s realizáciou monitoringu. Projekt zahŕňa spoločné zámery partnerov, vytváranie ďalších a podporu existujúcich partnerstiev, podporuje iniciatívy v oblasti cezhraničnej spolupráce a skvalitňovania životného prostredia. Projekt prispeje k rozvoju životného prostredia aj inštalovaním nových náučných tabúľ a spoznávaním územia prostredníctvom monitorovania dosiaľ nezdokumentovaných prameňov. Celková výška rozpočtu projektu predstavuje: 12.198,74 € (z toho: spolufinancovanie z rozpočtovej kapitoly MDVaRR SR vo výške: 10.000 € a vlastné zdroje: 2.198,74 €).

 

 

Združenie Región „Tatry“

 

Loga


„Tieto projekty boli podporené z rozpočtovej kapitoly

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“