Projekty na zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce v roku 2009 Tlačiť E-mail
Pondelok, 15 Jún 2009 10:45

Projekty na zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce v roku 2009

Zoznam schválených projektov na rok 2009

 

 

V roku 2009 získalo Združenie Región „Tatry“ na projekty zameraná na realizáciu euroregionálnych aktivít v roku 2009 na základe podpory zo štátneho rozpočtu pre projekty na zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce finančné prostriedky v celkovej hodnote 67.500,- EUR. Boli nám schválených všetkých päť podaných projektov. Spolufinancovanie týchto projektov je vo výške 10% v celkovej sume 7.500,- EUR.

 

Schválené projekty:

 

Euroregión „Tatry“ otvára dvere turistom v Liptove, Spiši a na Orave 

Cieľ projektu:

- upevňovanie a ďalšie rozširovanie spolupráce obcí a miest v pôsobnosti Euroregiónu „Tatry“,

- zapájanie mladých ľudí slovenských a poľských stredných škôl pohraničia do aktivít a cieľavedomej spolupráce ochrany životného prostredia, kultúrnych a historických pamiatok so zámerom rozvíjať cestovný ruch

- trvalá udržateľnosť projektu využitím putovnej výstavky propagujúcej 15-ročnú aktívnu činnosť Euroregiónu „Tatry“ na území Slovenska i Poľska,

- zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce prostredníctvom spoločnej prípravy a realizácie projektových aktivít za účasti partnerských obcí a miest a stredných škôl. 

 

Aktivity projektu:

1. Prezentácia projektu: „Euroregión „Tatry“ otvára dvere turistom v Liptove, Spiši a na Orave“ 

2. Prerokovanie organizačno-technického zabezpečenia projektu s generálnym konzulom v Krakove

3. Prerokovanie organizačného a technického zabezpečenia projektu s predsedom Prešovského samosprávneho kraja

4. Stretnutie so Študentským parlamentom mesta Poprad

5. Účasť Euroregiónu „Tatry“ na prezentačných dňoch Slovenska v Krakove

6. Trendy rozvoja cestovného ruchu v Euroregióne „Tatry“

7. Výstavná expozícia na území Prešovského samosprávneho kraja pri príležitosti 15. výročia vzniku Euroregiónu „Tatry“ a prezentácia turistických atrakcií Liptova, Oravy a Spiša

8. Stretnutie Študentského parlamentu mesta Poprad so Študentským parlamentom mesta Stary Sącz pri príležitosti odhalenia turistickej upútavky, zvestujúcej, že rieka Poprad je jedinou slovenskou riekou, ktorá tečie na sever do Baltického mora

9. Spracovanie a vydanie nového propagačného materiálu

10. Vyhodnotenie zrealizovaného projektu

11. Spracovanie záverečnej správy a finančné vyúčtovanie projektu

 

Partneri:

1. Zväzok Euroregión „Tatry“, Nowy Targ

 

Euroregión bez hraníc 2009 

 

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu pod názvom Euroregión bez hraníc 2009 je vzájomné spoznávanie a propagovanie kultúry slovensko-poľského pohraničia v Euroregióne „Tatry“.  

 

Špecifické ciele projektu sú:

- Zachovanie unikátnych kultúrnych hodnôt, zvykov, tradícií a gastronómie na území poľsko-slovenského Euroregiónu „Tatry“, zvýšenie kvality kultúrneho života a podpora efektívneho využívania voľného času.

- Stretávanie sa a zbližovanie obyvateľov a samosprávnych orgánov z oboch strán slovensko-poľskej hranice.

- Nadväzovanie spoločenských kontaktov a rozvoj partnerstiev.

- Prezentácia slovenských a poľských súborov a skupín spojená s výmenou skúseností medzi účinkujúcimi, rozvoj ich ďalšej vzájomnej spolupráce.

- Využitie propagácie kultúry Euroregiónu „Tatry“ na jeho prezentáciu a podporu cestovného ruchu a zvýšenie informovanosti o činnosti a aktivitách Euroregiónu „Tatry“ od jeho vzniku.

 

 Aktivity projektu:

1. Príprava kultúrno-spoločenského podujatia Euroregión bez hraníc 2009 v Obci Nižná

2. Príprava kultúrno-spoločenského podujatia Euroregión bez hraníc 2009 v Meste Trstená

3. Euroregión bez hraníc 2009 (Obec Nižná)

4. Euroregión bez hraníc 2009 (Mesto Trstená)

5. Vyhodnotenie a zúčtovanie projektu 

 

Partneri:

1. Zväzok Euroregión „Tatry“, Nowy Targ

2. Mesto Trstená

3. Obec Nižná

4. Gmina Jablonka


Spoločne zveľaďujme krajinu EUT

 

Cieľ projektu:

- Prehlbovanie družobných vzťahov, spolupráca slovenskej a poľskej stredoškolskej mládeže pri monitoringu čistoty riek Poprad a Dunajec a ochrane a tvorbe životného prostredia.

- Rozvoj a podpora partnerských vzťahov a nadväzovanie kontaktov medzi poľskou a slovenskou mládežou a medzi strednými školami zameranými na environmentálnu výchovu zaoberajúcimi sa monitorovaním čistoty prihraničných vodných tokov.

- Získavanie nových informácií, vedomostí a výmena skúseností súvisiacich so životným prostredím, ochranou a tvorbou krajiny. 

- Rozvoj prírodného a kultúrno-spoločenského prostredia ako súčasti životného prostredia a rozvoja cestovného ruchu.

- Zatraktívnenie a estetizácia miest a obcí Euroregiónu „Tatry“.    

- Spoznávanie spoločného územia Euroregiónu „Tatry“, zvýšenie informovanosti o činnosti a aktivitách Euroregiónu „Tatry“.  

 

Aktivity projektu:

1. Vytipovanie a oslovenie členských miest a obcí Združenia Región „Tatry“ a návrhy na estetizáciu.   

2. Estetizácia miest a obcí Združenia Región „Tatry“ úpravou zelene a umiestňovaním prvkov drobnej architektúry.   

3. Príprava stretnutia mládeže 

4. Uskutočnenie spoločného dvojdňového stretnutia slovenskej a poľskej stredoškolskej mládeže zaoberajúcej sa monitoringom čistoty vôd a ochranou a tvorbou životného prostredia.   

5. Zúčtovanie projektu  

 

Partneri:

1. Zväzok Euroregión „Tatry“, Nowy Targ

2. Správa PIENAPu

3. Správa TANAPu

 

15. výročie vzniku Euroregiónu „Tatry“  

 

Hlavným cieľom projektu pod názvom 15. výročie vzniku Euroregiónu „Tatry“ je oslava 15. výročia vzniku Euroregiónu „Tatry“.

 

Špecifické ciele:

- Zvýšenie informovanosti o činnosti a aktivitách Euroregiónu „Tatry“ od založenia cezhraničného zväzku v roku 1994, propagácia a prezentácia Euroregiónu „Tatry“ aj prostredníctvom výstav.  

- Zorganizovanie kultúrnych podujatí a prezentácia slovenských a poľských skupín, súborov, spevákov a remeselníkov v Ružomberku a Starej Ľubovni, podpora zachovávania regionálnych a kultúrnych tradícií.

- Stretnutia primátorov a starostov miest a obcí so zástupcami Euroregiónu „Tatry“, rozvoj partnerstiev medzi mestami, obcami, inštitúciami, organizáciami a participujúcimi subjektmi z oboch strán slovensko-poľskej hranice.

- Stretávanie sa a zbližovanie obyvateľov z oboch strán slovensko-poľskej hranice, nadväzovanie spoločenských kontaktov 

 

 Aktivity projektu:

1. Príprava osláv 15. výročia vzniku Euroregiónu „Tatry“ v Meste Ružomberok

2. Príprava osláv 15. výročia vzniku Euroregiónu „Tatry“ v Meste Stará Ľubovňa 

3. Príprava výstavy pod názvom Zo života Euroregiónu „Tatry“ 

4. Oslavy 15. výročia vznik Euroregiónu „Tatry“ v meste Ružomberok  

5. Oslavy 15. výročia vzniku Euroregiónu „Tatry“ v meste Stará Ľubovňa 

6. Vyhodnotenie projektu 

7. Zúčtovanie projektu 

 

Partneri:

1. Zväzok Euroregión „Tatry“, Nowy Targ

2. Mestský úrad Ružomberok

3. Urzad Gminy Kościelisko

4. Kultúrny dom Andreja Hlinku

5. Mestský úrad Stará Ľubovňa

 

VIII. Slovensko-poľské hospodárske fórum

 

Ciele projektu:

 

- Analýza súčasného stavu a získavanie nových informácií v oblasti dopravnej infraštruktúry na území Euroregiónu „Tatry“, výmena ekonomických a hospodárskych skúseností v oblasti cestovného ruchu slovensko-poľského pohraničia. 

- Podnietenie a stimulovanie nových opatrení a aktivít prinášajúcich dlhodobé pozitívne efekty na oboch stranách hranice v oblasti dopravy, hospodárstva a cestovného ruchu, podpora rozvojových aktivít špecifických pre náš región.

- Propagácia produktov cestovného ruchu v regióne

- Podpora a rozvoj partnerstiev medzi mestami, obcami, inštitúciami, organizáciami a participujúcimi subjektmi z oboch strán slovensko-poľskej hranice, nadväzovanie spoločenských kontaktov.- Spoznávanie spoločného územia Euroregiónu „Tatry“, zvýšenie informovanosti o činnosti a aktivitách Euroregiónu „Tatry“. 

 

Aktivity projektu:

1. Vymedzenie a vytipovanie okruhu odborníkov, ktorí so svojimi referátmi vystúpia na VIII. Slovensko-poľskom hospodárskom fóre  

2. Oslovenie vytipovaných expertov a odborníkov 

3. Príprava konferencie – VIII. Slovensko-poľské hospodárske fórum 

4. VIII. Slovensko-poľské hospodárske fórum – konferencia 

5. Príprava a vydanie pokonferenčného zborníka 

6. Zúčtovanie projektu  

 

Partneri:

1. Zväzok Euroregión „Tatry“, Nowy Targ

2. Slovensko- poľské združenie pre spoluprácu