Projekty na zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce v roku 2008 v EUT Tlačiť E-mail
Pondelok, 28 Júl 2008 10:09

Projekty na zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce v roku 2008

Zoznam schválených projektov na rok 2008.

 

V roku 2008 sa podarilo Združeniu Región „Tatry“ získať v rámci Systému podpory euroregionálnych aktivít na roky 2007 a 2008 na základe podpory zo štátneho rozpočtu pre projekty na zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce finančné prostriedky v celkovej hodnote 1.109.700,- Sk. Boli nám schválené štyri projekty. Spolufinancovanie týchto projektov je vo výške 10% v celkovej sume 123.300,- Sk. 

Schválené projekty:

Euroregión bez hraníc 2008 

 

Cieľ projektu:

- stretávanie sa a zbližovanie obyvateľov a samosprávnych orgánov z oboch strán slovensko – poľských hraníc,

- nadväzovanie spoločenských kontaktov,

- prezentácia slovenských a poľských súborov,

- vzájomné poznávanie kultúry a gastronómie,

- výmena skúseností medzi účinkujúcimi a ich ďalšia vzájomná spolupráca,

- podpora cestovného ruchu,

- zvýšenie informovanosti o činnosti a aktivitách Euroregiónu „Tatry“ počas trojdňového podujatia organizovaného v meste Spišská Stará Ves v termíne 25.-27.07.2008. Aktivity projektu:

1. Príprava podujatia v meste Spišská Stará Ves

2. Prezentácia výstavy „Schengen“

3. Zorganizovanie podujatia pod názvom Vzájomná pomoc samospráv    

4. Kultúrny program – Gala Program

5. Kuchyňa slovensko – poľského pohraničia

6. Tvorivé dielne

7. Vyhodnotenie a vyúčtovanie projektu

 

Partneri:

1. Zväzok Euroregión „Tatry“, Nowy Targ

2. Mesto Spišská Stará Ves

3. Urzad Gminy Lapsze Nizne

 

 Cesta okolo Tatier 

 

Cieľ projektu:

- aktivizovanie cezhraničnej spolupráce pri realizácii spoločného strategického projektu  poľsko–slovenskej cyklocesty komponovanej podľa európskej normy na  roky 2007 – 2013,

- vytvorenie nového produktu turizmu a to prípravou a vybudovaním novej nadradenej cyklomagistrály na území Liptova a Oravy s prepojením na Spiš a následne na poľskú časť Euroregiónu Tatry

- vytvorenie územno-technických a právnych predpokladov pre prípravu realizácie vytipovaného úseku nadradenej cyklotrasy medzi mestami Poprad a Kežmarok ako pilotného úseku navrhovanej  cyklomagistrály.

 Aktivity projektu:1. Fáza prípravná

2. Fáza realizačná

3. Fáza výstupná

4. Vyhodnotenie a zúčtovanie projektu

 

Partneri:

1. Zväzok Euroregión „Tatry“, Nowy Targ

2. Mesto Kežmarok


Environmentálna výchova  a vzdelávanie v EUT

 

Cieľ projektu:

- spolupráca so samosprávami pri ďalšom zefektívňovaní separovaného zberu na území EUT,

- prehlbovanie družobných vzťahov, spolupráca slovenskej a poľskej stredoškolskej mládeže  pri monitoringu čistoty riek Poprad a Dunajec,

- zatraktívnenie environmentálnej výchovy obyvateľstva v jednotlivých sídlach EUT,

- zvýšenie informovanosti o krajinársky zaujímavom prostredí územia EUT pre široké vrstvy obyvateľstva, turistov a návštevníkov dotknutých území.

 Aktivity projektu:1. Príprava a uskutočnenie spoločných stretnutí zástupcov samospráv na podporu a zefektívnenie separovaného zberu na území EUT2. Uskutočnenie spoločného dvojdňového stretnutia slovenskej a poľskej stredoškolskej mládeže na Slovensku za účelom výmeny skúseností pri monitoringu riek Poprad a Dunajec

3. Dobudovanie náučných chodníkov v krajinársky atraktívnom prostredí  v Dolnom Kubíne a Červenom Kláštore zamerané na zvýšenie environmentálnej výchovy širokých vrstiev obyvateľstva, určené pre návštevníkov dotknutých území, slovenských a poľských turistov,  žiakov a študentov

 

Partneri:

1. Zväzok Euroregión „Tatry“, Nowy Targ

2. Mesto Dolný Kubín

3. Obec Červený Kláštor

 

 Slovensko-poľské ekonomické fórum drobných a stredných podnikateľov 

 

Cieľ projektu:

- zorganizovanie Slovensko-poľského ekonomického fóra drobných a stredných podnikateľov, ktoré je pokračovaním už predchádzajúcich 6 zorganizovaných hospodárskych fór na území Euroregiónu „Tatry“, - výmena ekonomických a hospodárskych skúseností aj v oblasti cestovného ruchu slovensko-poľského pohraničia Euroregiónu „Tatry“,- propagovanie a ponúkanie možností podnikania slovenských podnikateľov v Poľsku a naopak,- hľadanie partnerov na zakladanie spoločných podnikov- propagácia produktov cestovného ruchu, - zisťovanie možností investovania na spoločnom území Euroregiónu „Tatry“- informovanie o legislatívnych, právnych, daňových a colných záležitostiach v podnikaní,- zodpovedanie otázok certifikácie výrobkov podľa európskych pravidiel, uplatňovanie medzinárodných noriem ISO v praxi a pod.,

- prezentácia produktov, vytvorenie možností pre obchodnú spoluprácu – formou workshopu a výstavy produktov.

 Aktivity projektu:

1. Vymedzenie okruhu podnikateľov vystavovateľov                                                                         

2. Príprava konferencie, výstavy, workshopu

3. Slovensko - poľské ekonomické fórum malých a stredných podnikateľov

4. Príprava a vydanie zborníka5. Zúčtovanie projektu 

Partneri:

1. Zväzok Euroregión „Tatry“, Nowy Targ

 

 Neschválené projekty:

Podpora rozvoja participácie mládeže na živote miest a obcí EUT 

 

Cieľ projektu:

- poskytnutie informácií o nových trendoch v oblasti politiky voči mládeži na národných úrovniach,- vytvorenie medzinárodných partnerstiev mládeže z obcí a miest EUT,- porovnanie a využitie koncepcie práce s deťmi a mládežou na miestnej úrovni v rámci EUT,- zvýšenie informovanosti o činnosti Združenia Región „Tatry“ v rámci cezhraničnej spolupráce,- podpora aktivít EUT v rámci organizovania voľno-časových aktivít mládeže po oboch stranách Tatier. Aktivity projektu:1. Spracovanie podkladov projektu, rokovania s partnermi a príprava materiálov.2. Spracovanie tém na realizáciu seminára pre lektorov a členov komisií športu a mládeže EUT. Rokovania so zástupcami regiónov, ktorí budú koordinovať účasť na podujatiach. Rokovania s lektormi.

3. Vydanie a distribúcia pozvánok na seminár a ďalších materiálov pre účastníkov.

4. Príprava podujatia, rokovania s inštitúciami zabezpečujúcimi: ubytovanie, stravovanie, seminár, praktické cvičenia, exkurzie. Spoznávanie okolia Popradu. Doprava.

5. Uskutočnenie spoločného trojdňového stretnutia slovenskej a poľskej mládeže a pracovníkov samospráv zaoberajúcich sa starostlivosťou o mládež.

6. Vyhodnotenie a zúčtovanie projektu.

 

Partneri:

1. Zväzok Euroregión „Tatry“, Nowy Targ

2. Mesto Poprad

 

Priblížme Euroregión „Tatry“ ľuďom 

 

Cieľ projektu:

- prezentovanie Euroregiónu „Tatry“ na slovenskej a poľskej strane,- poukázanie na prírodné, kultúrne, historické a iné danosti, ktoré je možné ponúknuť návštevníkom miest a obcí Euroregiónu „Tatry“- podpora cestovného ruchu so zameraním na zvýšenie návštevnosti jednotlivých lokalít- zvýšenie informovanosti o aktivitách a činnosti Euroregiónu „Tatry“,- prezentovanie Euroregiónu „Tatry“ aj za rámec jeho teritoriálneho vymedzenia na rozličných akciách, ktoré organizujú mestá, obce a iné subjekty pôsobiace v oblasti cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce na oboch stranách hranice. Aktivity projektu:

1. Zakúpenie skladacieho, ľahko prenosného a kompletne vybaveného prezentačného stánku (kúpa alebo výroba na objednávku).

2. Zakúpenie (alebo výroba na objednávku) ostatných komponentov potrebných k prezentácii Euroregiónu „Tatry“ – banery a logom Euroregiónu “Tatry“, vlajky, prezentačné predmety, atď.)   

3. Príprava a tlač propagačného materiálu o Euroregióne „Tatry“.

4. Zakúpenie audiovizuálnej techniky (dataprojektor, notebook, fotoaparát, videokamera - na dokumentovanie činnosti Euroregiónu „Tatry“)

5. Účasť na podujatiach organizovaných členskými subjektmi cezhraničného združenia

6. Zhodnotenie a vyúčtovanie projektu

 

Partneri:

1. Zväzok Euroregión „Tatry“, Nowy Targ

2. Mesto Ružomberok