Projekty SPERA v EUT Tlačiť E-mail
Piatok, 25 Júl 2008 08:31
V rámci Systému podpory euroregionálnych aktivít (SPERA) na rok 2007, Euroregión "Tatry" realizuje nasledujúce projekty:


Stratégia rozvoja Euroregiónu „Tatry“ na roky 2007 - 2013

Keďže v rokoch 2007 – 2013, v rámci novej finančnej perspektívy Európskej únie v Iniciatíve spoločenstva, bola Teritoriálna spolupráca pozmenená na Cieľ 3 a v rámci tohto Cieľa je zahrnutá aj cezhraničná spolupráca, pre ktorú je pripravovaný Operačný program cezhraničnej spolupráce Poľská – Slovenská republika na roky 2007 – 2013, je našou úlohou v súvislosti v realizácií veľkých projektov, sieťových projektov a mikroprojektov vytvoriť spoločnú Stratégiu rozvoja Euroregiónu „Tatry“ na roky 2007 – 2013.

Cieľom projektu je vytvorenie Stratégie rozvoja Euroregiónu Tatry na roky 2007 - 2013. Sledujeme tým vytvorenie spoločného programovacieho dokumentu Regiónu „Tatry“ a Euroregiónu „Tatry“, ako spoločného územného celku Euroregiónu Tatry, ktorý by zabezpečoval koordinovaný a prioritizovaný postup rozvoja členských miest a obcí Euroregiónu „Tatry“ v oblasti cezhraničnej, hospodárskej, sociálnej, kultúrnej a informačnej spolupráce, ochrany životného prostredia a rozvoja miestnej demokracie.


Dom EUT

Dobudovanie  sídla inštitúcie integrujúcej spoluprácu a partnerstvo subjektov pôsobiacich v oblasti cezhraničnej spolupráce a ďalších, ktorí sa zaoberajú rozvojom regiónu v nadväznosti na očakávané dopady  podporované aj zo strany Európskej únie v rámci  programovacieho obdobia 2007 – 2013.

Merateľným výsledkom aktivít bude v prvom rade komplexné využívanie zasadacej miestnosti. Priestory budú využívané samotným združením, ako aj ostatnými organizáciami. Budú v nej uskutočňované rôzne aktivity a stretnutia. Nájomná zmluva na Dom EUT s mestom Kežmarok je uzavretá na 45 rokov. Vytvoríme tým nové pracovné miesta a dosiahneme zviditeľnenie Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry“.

Informačný panel umiestnený pred Dom EUT, umožní obyvateľom, návštevníkom a členským subjektom ZRT získavať informácie prostredníctvom internetu a využívaním nových technológií. Každý návštevník infopanelu získa aktuálne informácie o dianí v meste, v našom cezhraničnom združení i v celom regióne. Infopanel bude zastrešovať informácie z rôznych oblastí na jednom mieste.

Propagačný materiál o Dome EUT – bude k dispozícií všetkým členským subjektom a obyvateľom miest a obcí. Bude propagovať naše združenie a cezhraničnú spoluprácu. 


Ročenka „Pohraničie poľsko – slovenské 2005 – 2006“

Celkový cieľ:
Propagácia v rámci Euroregiónu „Tatry“, dynamicky rozvíjajúcej sa poľsko – slovenskej cezhraničnej spolupráce a výnimočných historicko – kultúrnych a prírodovedno – vlastivedných hodnôt poľsko – slovenského pohraničia.

Špecifický cieľ:
1.    Popularizovanie a propagácia výsledkov doterajšej spoločnej činnosti Združenia Región „Tatry“ a Zväzku Euroregión „Tatry“, a ich úspechov v cezhraničnej spolupráci.
2.    Vydanie v komplexnej, jednoliatej atraktívnej forme informácií na tému histórií, kultúry, umenia, prírody poľsko – slovenského pohraničia cez kontinuitu vydávania dvojjazyčnej ročenky „Pohraničie poľsko – slovenské“.Na bicykli okolo Tatier

Na dosiahnutie tohto cieľa treba
•    spracovať dokument, ktorý bude mapovať súčasný stav existujúcich, oficiálne úradne povolených a vyznačených cyklomagistrál a cyklotrás, rozmiestnených v našom euroregióne,
•    navrhnúť ich prepojenie a spojazdnenie tak, aby sa takto dosiahol stav, kedy
•    súbežne s  prevádzkovaním existujúcich cyklotrás poprepájaných podľa tohto projektu, budú investori schopní stavať vybrané úseky definitívnej trasy COT/SzWT vo všetkých regiónoch koordinovane; takto by sa už teraz, skôr, ako bude dobudovaná celá projektovaná cyklocesta (program na 12–15 rokov), výrazne posilnil hospodársky a športovo–technický potenciál celého nášho Združenia Región „TATRY“ (ďalej ZRT),

Úvodom treba zdôrazniť, že
•    XIII. Kongres ERT 2007 uznesením č. 5, stanovil, že projekt COT/SzWT bude projekt strategický na roky 2006 – 2013, a z neho sa budú odvíjať ďalšie aktivity vlastivedno–poznávacie, kultúrno–výchovno–vzdelávacie, ekologicko–prírodno–ochranárske, športovo–turistické, aj aktivity spoločenské,
•    Rada ERT na zasadnutí dňa 09.05.2007 sa zaoberala  problémami zaostávania za poľskou časťou spoločného, na seba nadväzujúceho projektu a prijala konkrétne opatrenia na vyrovnanie sklzu;  jedným z nich je aj tento projekt riešenia prevádzky na už existujúcich, ale len sporadicky a spontánne, neprogramovane využívaných cyklotrasách v ERT, ktoré neprinášajú predpokladaný spoločenský, ani ekonomický efekt;
•    realizovaním  tohoto projektu v predstihu vznikne taký produkt celého Euroregiónu „Tatry“, ktorý sa dá úspešne uplatniť na európskom trhu turizmu; takto by sa pomerne rýchlo zvýšila návštevnosť na oboch stranách hranice, vznikla potreba rozšíriť a skvalitniť služby, a sústavne sledovať ekologický dopad na krajinu.

 

„Podpora environmentálnej výchovy a vzdelávania v EUT“

Prehĺbenie družobných vzťahov, spolupráce slovenskej a poľskej  stredoškolskej mládeže  pri monitoringu  čistoty rieky Poprad a Dunajec

 Pomoc samosprávam  pri zefektívňovaní  separovaného zberu na území EUT

Zatraktívnenie environmentálnej výchovy detí a mládeže