Hľadanie...

ezus

Mapa Euroregiónu Tatry

Internetová stránka je spolufinancovaná Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.

 

logoPrehľad výziev
Výzva Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky Tlačiť E-mail

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre  Operačný program Kvalita životného  prostredia, oznamuje, že dňa 1. 12. 2020 bola zverejnená 64. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo zdrojov tohto operačného programu zameraná na podporu nástrojov koncepčného charakteru v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva.

Čítať celý článok...
 
Výzva pre on-line bilaterálne iniciatívy medzi Slovenskom a Nórskom Tlačiť E-mail

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR - Národný kontaktný bod vyhlasuje otvorenú výzvu FBR02 pre on-line bilaterálne iniciatívy medzi Slovenskom a Nórskom.

Čítať celý článok...
 
Grantový program Veľvyslanectva USA Tlačiť E-mail

Ponúkame vám možnosť využitia ponuky grantového programu, ktorý pre občanov Slovenska pripravilo Veľvyslanectvo USA na Slovensku.

Čítať celý článok...
 
Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach Tlačiť E-mail

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach.

Čítať celý článok...
 
Nový Erasmus+ 2021 – 2027 Tlačiť E-mail

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu spoločne s IUVENTOU – Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre mládež a šport by radi informovali o uverejnení prvej Výzvy na predkladanie návrhov projektov v novom programe Erasmus+ 2021 – 2027.

Čítať celý článok...
 
Výzva Ministerstva hospodárstva SR Tlačiť E-mail

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo Výzvu na predkladanie ŽoNFP zameranú na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc.

Čítať celý článok...
 
Program „Domáce a rodovo podmienené násilie“ Tlačiť E-mail

Správca programu Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje otvorenú výzvu DGV02 na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“.

Čítať celý článok...
 
Výzva Ministerstva životného prostredia Tlačiť E-mail

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 65. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na podporu budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy.

Čítať celý článok...
 
Podpora inovácií a rozvoja podnikania Tlačiť E-mail

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlasuje otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania (kód výzvy: BIN01) financovanú z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Čítať celý článok...
 
Podpora prevencie, diagnostiky, liečby a doliečovania na úrovni ústavnej zdravotnej starostlivosti v boji proti COVID-19 Tlačiť E-mail

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP „Podpora prevencie, diagnostiky, liečby a doliečovania na úrovni ústavnej zdravotnej starostlivosti v boji proti COVID-19“.

Čítať celý článok...
 
Výzva Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Tlačiť E-mail

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2021/13. Vyhlásená výzva má ambíciu podporiť rozvoj cestovného ruchu, prírodných a kultúrnych pamiatok a budovanie infraštruktúry v pohraničnom regióne Česka a Slovenska.

Čítať celý článok...
 
Búrame bariéry Tlačiť E-mail

Nadácia ZSE vyhlasuje grantový program Búrame bariéry.

Čítať celý článok...