Hľadanie...

ezus

Mapa Euroregiónu Tatry

Internetová stránka je spolufinancovaná Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.

 

logoPrehľad výziev
Výzva predsedu Prešovského samosprávneho kraja Tlačiť E-mail

V súlade s Čl. VII. Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v znení VZN PSK č. 85/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK a na základe Uznesenia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 593/2020 zo dňa 14.12.2020, Prešovský samosprávny kraj vyhlasuje Výzvu Predsedu Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2021 na financovanie projektov realizovaných na podporu verejného života v regióne v súlade s vymedzeným účelom - v rámci nasledovných programov:

Čítať celý článok...
 
Výzva na RP - zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ a SŠ Tlačiť E-mail

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu na rok 2021 vyčlenilo bežné a kapitálové finančné prostriedky na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách.

Čítať celý článok...
 
Výzva Mikroprogram Prešovského samosprávneho kraja Tlačiť E-mail

V súlade s Čl. VII. Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „PSK“) v znení VZN č. 85/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK (ďalej len „VZN č. 78/2019 v platnom znení“) a na základe Uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 594/2020 zo dňa 14.12.2020, Prešovský samosprávny kraj vyhlasuje Výzvu Mikroprogram Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2021 na financovanie projektov realizovaných na podporu verejného života miest, obcí právnických osôb, záujmových združení občanov, neziskových organizácií a iných oprávnených žiadateľov v okresoch Prešovského kraja v rámci nasledovných programov:

Čítať celý článok...
 
Výzva EIT Raw Materials Tlačiť E-mail

EIT Raw Materials ponúka príležitosti pre start-upy, ktoré sa zameriavajú na udržateľné produkty a služby v sektore nerastných surovín prostredníctvom RawMaterials Accelerator.

Čítať celý článok...
 
Výzva Fondu na podporu športu Tlačiť E-mail

Fond na podporu športu je právnickou osobu zriadenou zákonom č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej hlavnou úlohou je zabezpečovanie podpory a rozvoja športu poskytovaním finančných prostriedkov formou príspevku na projekty podpory športu. Fond v súlade s jeho poslaním stanoveným zákonom vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekty podpory športu spočívajúce vo výstavbe, rekonštrukcii a modernizácii športovej infraštruktúry, a to za účelom utvárania priaznivých a dlhodobo udržateľných podmienok nielen pre športovú reprezentáciu Slovenskej republiky, ale aj pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov a širokej verejnosti vrátane zdravotne postihnutých občanov.

Čítať celý článok...
 
Výzva č. 6 / 2021 Fondu na podporu umenia Tlačiť E-mail

Fond na podporu umenia vyhlasuje Výzvu č. 6/2021 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky v rámci podprogramov:

Čítať celý článok...
 
Program obnovy dediny 2021 Tlačiť E-mail

Slovenská agentúra životného prostredia vyhlasuje výzvu v rámci programu obnovy dediny.

Čítať celý článok...
 
Výzva SAMRS – Podpora globálneho a rozvojového vzdelávania Tlačiť E-mail

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekty rozvojovej spolupráce slovenskej republiky pod názvom : Podpora globálneho a rozvojového vzdelávania

Čítať celý článok...
 
Výzvy i-Portunus 2021 (hudba, architektúra, preklad) Tlačiť E-mail

I-Portunus, ktorý zverejnil výzvy, podporuje mobilitu umelcov, tvorcov a kultúrnych odborníkov zo všetkých krajín zúčastňujúcich sa na programe Kreatívna Európa. Ide o druhú fázu podpory, ktorá trvá od konca roku 2020 do konca roku 2021 a súčasťou je päť otvorených výziev na podporu medzinárodnej mobility umelcov, tvorcov a kultúrnych odborníkov v sektoroch hudby, literatúry, architektúry a kultúrneho dedičstva.

Čítať celý článok...
 
Výzva SAMRS Tlačiť E-mail

SAMRS vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce SR: Podpora nových podnikateľských partnerstiev – SAMRS/2021/PPP/1

Čítať celý článok...
 
Výzva č. 4 / 2021 Fondu na podporu umenia Tlačiť E-mail

Fond na podporu umenia vyhlasuje Výzvu č. 4/2021 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky v rámci podprogramov:

Čítať celý článok...
 
Výzva č. 7/2021 Fondu na podporu umenia Tlačiť E-mail

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu pre oprávnených/é žiadateľov/ky v nasledujúcich podprogramoch:

Čítať celý článok...
 
Fond malých projektov SK - ČR (2021) Tlačiť E-mail

Dňa 07.01.2021 Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Regiónom Bílé Karpaty vyhlasuje 7. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre malé projekty v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014 – 2020.

Čítať celý článok...
 
Výzva Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Tlačiť E-mail

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 3 písm. a) bod 2  zákona č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a schválenej Schémy štátnej pomoci na  podporu podnikov v súvislosti s vypuknutím choroby COVID-19 - dotácie na fixné náklady SA.59996 (2020/N) a schválenej Schémy minimálnej pomoci na podporu MSP v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 - DM-11/2020 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre mikro, malé a stredné podniky pôsobiace v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu.

Čítať celý článok...
 
Výzva ministerstva životného prostredia Tlačiť E-mail

Rezort životného prostredia informuje o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu na ochranu životného prostredia a klímy LIFE (2014-2020) pre neziskové organizácie mimovládneho sektora na podporu Európskej zelenej dohody s uzávierkou výzvy k 31.3. 2021. Ministerstvo životného prostredia SR ako Národný kontaktný bod pre program LIFE v programovom období 2014-2020 informuje o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu na ochranu životného prostredia a klímy LIFE (2014-2020), ktorá bola zverejnená Európskou komisiou dňa 10.12.2020. Výzva je určená pre neziskové organizácie mimovládneho sektora, ktoré nie sú príjemcami príspevku z programu LIFE v rámci operačných grantov. Cieľom výzvy je posilniť kapacitu mimovládnych organizácií pôsobiacich na úrovni členských štátov na mobilizáciu a posilnenie účasti občianskej spoločnosti a prispieť k vykonávaniu Európskej zelenej dohody.

Čítať celý článok...
 
Výzva Prešovského samosprávneho kraja pre región Tlačiť E-mail

V súlade s Čl. VII. Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v znení VZN PSK č. 85/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK (ďalej len „VZN č. 78/2019 v platnom znení“) a na základe Uznesenia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 592/2020 zo dňa 14.12.2020, Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“) vyhlasuje Výzvu pre región“ pre rok 2021 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK na rok 2021 v rámci nasledovných programov:

Čítať celý článok...
 
Výzva Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky Tlačiť E-mail

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre  Operačný program Kvalita životného  prostredia, oznamuje, že dňa 1. 12. 2020 bola zverejnená 64. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo zdrojov tohto operačného programu zameraná na podporu nástrojov koncepčného charakteru v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva.

Čítať celý článok...
 
Podpora investícií do poľnohospodárskych podnikov Tlačiť E-mail

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila výzvu na podporu investícií do poľnohospodárskych podnikov.

Čítať celý článok...
 
Podpora propagácie poľnohospodárskych výrobkov Tlačiť E-mail

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva na predkladanie návrhov jednoduchých programov a kombinovaných programov na rok 2021 v rámci informačných a propagačných akcií týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách.

Čítať celý článok...
 
Výzva Active Citizens Fund – Slovakia Tlačiť E-mail

Táto výzva je súčasťou implementácie programu Active Citizens Fund – Slovakia.

Čítať celý článok...