Hľadanie...

ezus

Mapa Euroregiónu Tatry

Internetová stránka je spolufinancovaná Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.

 

logoPrehľad výziev
Výzva Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky Tlačiť E-mail

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre  Operačný program Kvalita životného  prostredia, oznamuje, že dňa 1. 12. 2020 bola zverejnená 64. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo zdrojov tohto operačného programu zameraná na podporu nástrojov koncepčného charakteru v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva.

Čítať celý článok...
 
Podpora udržania zamestnanosti v ZUŠ Tlačiť E-mail

Po úspešnej spolupráci pri podpore materských škôl spúšťajú ministerstvá školstva a práce ďalší spoločný projekt „Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách.“ Ten je financovaný z Európskeho sociálneho fondu, a to z Operačného programu Ľudské zdroje v gescii rezortu práce.

Čítať celý článok...
 
Výzva pre on-line bilaterálne iniciatívy medzi Slovenskom a Nórskom Tlačiť E-mail

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR - Národný kontaktný bod vyhlasuje otvorenú výzvu FBR02 pre on-line bilaterálne iniciatívy medzi Slovenskom a Nórskom.

Čítať celý článok...
 
Grantový program Veľvyslanectva USA Tlačiť E-mail

Ponúkame vám možnosť využitia ponuky grantového programu, ktorý pre občanov Slovenska pripravilo Veľvyslanectvo USA na Slovensku.

Čítať celý článok...
 
Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach Tlačiť E-mail

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach.

Čítať celý článok...
 
Výzva APVV Tlačiť E-mail

Agentúra na podporu výskumu vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej republike (Taiwan) podľa § 12 ods. 2 písm. c) zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Čítať celý článok...
 
Prevencia a pripravenosť na cezhraničné riziká Tlačiť E-mail

Výzva je zameraná na podporu spolupráce krajín pri riešení a prevencii cezhraničných rizík, akými sú napríklad pandémie, záplavy, požiare a ďalšie prírodné katastrofy.

Čítať celý článok...
 
Nový Erasmus+ 2021 – 2027 Tlačiť E-mail

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu spoločne s IUVENTOU – Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre mládež a šport by radi informovali o uverejnení prvej Výzvy na predkladanie návrhov projektov v novom programe Erasmus+ 2021 – 2027.

Čítať celý článok...
 
Výzva pre sociálnych inovátorov Tlačiť E-mail

Swiss Re Foundation spustila svoj prvý regionálny program Shine, ktorý podporuje sociálnych inovátorov ďalšej generácie.

Čítať celý článok...
 
Výzva APVV 2 Tlačiť E-mail

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Poľskej republike na roky 2022 – 2023.

Čítať celý článok...
 
Výzva APVV 3 Tlačiť E-mail

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a na Ukrajine.

Čítať celý článok...
 
Výzva Ministerstva hospodárstva SR Tlačiť E-mail

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo Výzvu na predkladanie ŽoNFP zameranú na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc.

Čítať celý článok...
 
COVID dotácia Tlačiť E-mail

Ministerstvo kultúry Slovenskej zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účel odstraňovanie následkov mimoriadnych udalostí alebo znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu v rámci podprogramu 6.2: Znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry.

Čítať celý článok...
 
Výzva Fondu pre transparentné Slovensko Tlačiť E-mail

Fond pre transparentné Slovensko vyhlasuje výzvu grantového programu, v ktorom podporuje organizácie dlhodobo presadzujúce zvyšovanie transparentnosti verejného života a opatrenia na zmenšovanie priestoru pre korupciu a únos štátu.

Čítať celý článok...