Hľadanie...

ezus

Mapa Euroregiónu Tatry

Internetová stránka je spolufinancovaná Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.

 

logo
Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/lh279100/www_root/w3/plugins/content/jwsig.php on line 78
Tlačiť E-mail
Piatok, 07 December 2012 08:54

xhmh 

Tlačová správa

XI. Slovensko-poľské hospodárske fórum

Združenie Región „Tatry“ so sídlom v Kežmarku zorganizovalo dňa 5. decembra 2012 v Spišskej Novej Vsi už XI. Slovensko-poľské hospodárske fórum, ktoré sa konalo pod záštitou Veľvyslanca Poľskej republiky v SR J.E. Andrzeja Krawczyka a predsedu NR SR Pavla Pašku. Konferenciu otvoril primátor mesta Spišská Nová Ves Ján Volný a podpredseda Rady Združenia Región „Tatry“ a primátor mesta Kežmarok Igor Šajtlava.

Zúčastneným subjektom pôsobiacim v oblasti hospodárstva a cestovného ruchu, zástupcom orgánov štátnej správy a samosprávy, podnikateľom a odbornej verejnosti z oboch strán hranice sa prihovoril Veľvyslanec Slovenskej republiky vo Varšave Vasil Grivna a vedúci ekonomického referátu Veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave Stanisław Borek, ktorý vyzdvihol stále narastajúce obchodné obraty a rozvoj hospodárskej spolupráce medzi oboma krajinami.

Štátny tajomník Ministerstva vnútra SR a predseda slovenskej časti Slovensko-poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu Jozef Buček sa vyjadril ku kľúčovým témam, ktoré budú tvoriť hlavné oblasti a ciele tejto komisie v budúcnosti. Patria tu otázky týkajúce sa cezhraničnej dopravnej infraštruktúry, spolupráce územných samospráv v pohraničí, využívania nových nástrojov územnej spolupráce a rozvoj hospodárskej politiky.

Prvá časť fóra bola tiež venovaná ekonomickej diplomacii a možnostiam pomoci pre slovenských podnikateľov. Generálna riaditeľka sekcie hospodárskej spolupráce Ministerstva zahraničných vecí SR Dagmar Repčeková informovala, že najneskôr v marci 2013 bude mať slovenská ambasáda v Poľsku nového obchodného diplomata. Poľsko je dnes na treťom mieste v realizácii zahraničného obchodu Slovenskej republiky s obratom, ktorý v minulom roku presiahol 6 mld. €. Obrat za tento rok bude určite vyšší, keďže len za prvý polrok bol obrat vo výške takmer 4 mld. €.

Projektový manažér odboru publicity a implementácie projektov EÚ zo Slovenskej agentúry pre cestovný ruch Róbert Vincze predstavil možnosti získania nenávratného finančného príspevku zo zdrojov EÚ v rámci OP KaHR a zároveň informoval o príkladoch dobrej spolupráce najmä v oblasti cestovného ruchu a už podporených subjektov v regióne Tatier.

Príprave budúceho programového obdobia 2014 – 2020, základným princípom, ktorými sa bude toto programové obdobie riadiť, dokumentom, ktoré boli schválené vládou, a z ktorých sa bude vychádzať pri jeho príprave a pozičnému dokumentu Európskej komisie, kde boli zadefinované priority, ktoré by mali byť podporené v budúcom programovom období sa venovala Darina Oborilová z oddelenia stratégie politiky súdržnosti z odboru politiky súdržnosti, sekcie koordinácie fondov EÚ z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Naše operačné programy by mali byť zamerané na 11 tematických cieľov, do ktorých je pretavená Stratégia 2020.

Vedúci oddelenia cestného hospodárstva odboru pozemných komunikácií Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Marián Hanták v problematika dopravnej infraštruktúry medzi Slovenskou republikou a Poľskom zadefinoval pripravované úseky budovania ciest na slovensko-poľskom pohraničí. Budovanie infraštruktúry je asi najdôležitejšou oblasťou pri rozvoji spolupráce oboch krajín. Prioritou v oblasti ciest je vybudovanie spojenia pre nákladnú dopravu bez obmedzenia - diaľnice D3, ktorá sa v Skalitom prepojí na poľskej strane s rýchlostnou cestou E69.

Pozitívnou správou pre územie Euroregiónu „Tatry“ bolo prijatie návrhu rozšírenia oprávneného územia o okres Spišská Nová Ves v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020, o ktorom informovala Elena Molnárová - programová manažérka odboru programov cezhraničnej spolupráce z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Člen predstavenstva Asseco Central Europe, a.s. Marek Grác predstavil poľsko-slovenský príbeh o zrode európskej firmy Asseco – najväčšej IT spoločnosti v centrálnej a východnej Európe. Táto skupina dnes zamestnáva 16000 zamestnancov a vyrába pre zákazníkov špeciálne softvéry na mieru. Skupina má zásadu, že pokiaľ robia biznis a predávajú svoje služby a produkty, zdaňujú ich v krajine, kde ich predávajú, kde sa vyrába pridaná hodnota.

V rámci druhej časti prítomní získali informácie o formách podnikania slovenských firiem v Poľsku, praktické informácie, ako ponúknuť svoje služby na poľskom trhu, prezentované boli tiež možnosti vývoja poľsko-slovenskej hospodárskej spolupráce, ale aj prezentácia Slovenska ako cieľovej destinácie cestovného ruchu na poľskom trhu a podpora poľskej turistiky na Slovensku.

XI. Slovensko-poľského hospodárskeho fóra sa zúčastnilo vyše 150 účastníkov z rôznych odvetví. Zamerané bolo na oblasť hospodárstva, dopravy a cestovného ruchu, rozvoj spolupráce slovenských a poľských firiem, rozvoj cezhraničnej spolupráce v našom regióne, výmenu skúseností, podporu rozvojových aktivít špecifických pre náš región a nadväzovanie kontaktov.

Hlavnými partnermi XI. Slovensko –poľského hospodárskeho fóra boli: Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Asseco Central Europe, a. s.; partnermi: Firma v Poľsku, Effix s. r. o., Sila slov by JAN DE ZAAR a mediálnymi partnermi: ETARGET, www.podnikajtevpolsku.sk.

 

Mgr. Jana Majorová Garstková

riaditeľka kancelárie Združenia Región „Tatry“

 

Hlavní partneri, partneri a mediálni partneri podujatia:

ez