Opäť úspešný projekt na rozvoj cykloturistiky Združenia Euroregion Tatry Tlačiť

eutOpäť úspešný projekt na rozvoj cykloturistiky Združenia Euroregion Tatry

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlásilo v apríli Výzvu na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekt , ktorý je zameraný na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce na rok 2015. Združenie Euroregión Tatry bolo úspešné a získalo v rámci spomínanej výzvy podporu pre projekt pod názvom Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry. V partnerstve so Zväzkom Euroregión „Tatry“, Európskym zoskupením územnej spolupráce Tatry, Prešovským samosprávnym krajom, mestami Kežmarok, Poprad, Liptovský Mikuláš a obcou Dlhá nad Oravou začalo Združenie Euroregión Tatry s realizáciou projektu v mesiaci november.  Kompletný strategický cezhraničný projekt Euroregiónu „Tatry“ pod názvom Historicko-kultúrno-prírodná Cesta okolo Tatier zahŕňa realizáciu viac ako 250 km cyklistických, bežeckých, turistických a náučných trás s cieľom vytvoriť neprerušenú, bezpečnú a priaznivú regionálnu sieť cyklotrás. Navrhovaná trasa predpokladá spájanie regiónov (Spiš, Podhalie, Orava a Liptov), zlepšenie dostupnosti a sprístupnenie unikátnych miest a lokálnych hodnôt krajinného, kultúrneho, historického a prírodného charakteru na oboch stranách hranice, podporu rozvoja voľnočasových aktivít šetrných voči životnému prostrediu, zdravý životný štýl, aktívny oddych a bezmotorové formy dopravy. Cezhraničný značkový turistický produkt, ktorý vznikne vo výsledku postupnej realizácie strategického projektu Euroregiónu „Tatry“ prispeje k výhodnej cezhraničnej poľsko-slovenskej spolupráci; ekonomicky oživí mestá a obce nachádzajúce sa pri ceste a takisto miestne komunity a inštitúcie; umožní vznik nových pracovných miest; prispeje k zníženiu turistickej záťaže v Tatrách; priblíži turistom historické a kultúrne dedičstvo regiónu; odhalí doteraz neznáme a pozabudnuté hodnoty prírody a krajiny na slovensko-poľskom pohraničí; umožní a bude popularizovať aktívne trávenie voľného času (pešo, na bicykli, na bežkách), atď. V predchádzajúcich rokoch boli v rámci viacerých výziev a projektov prostredníctvom Euroregiónu „Tatry“ a jeho členov vypracované štúdie a projektové dokumentácie nevyhnutné pre samotné budovanie jednotlivých úsekov cyklochodníka. Okrem tohto boli v uplynulom období vybudované časti dielčich cyklochodníkov, ktoré sa nachádzajú na hlavnej trase Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier alebo sú jej odbočkami.  Existujúce cyklistické chodníky preukázali vysokú životaschopnosť a sú nepretržite využívané turistami a miestnymi obyvateľmi na pohybové aktivity. Priniesli podstatné oživenie turistického ruchu daného územia. Keďže medzi návštevníkmi nášho euroregiónu evidentne dochádza k vzostupu cykloturistiky, bolo rozhodnuté, že v rámci podporeného projektu Združenia Euroregión Tatry pod názvom Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry budú vypracované: 1. Jednostupňová projektová dokumentácia (DSP, DRS) okolo historického centra mesta Kežmarok, 2. Dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR) Poprad – Matejovce, 3. Jednostupňová projektová dokumentácia (DSP, DRS) Liptovský Mikuláš – Okoličné a 4. Dvojstupňová dokumentácia v Dlhej nad Oravou – projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie a projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby za účelom postupného vybudovania týchto úsekov cyklochodníka. Cieľom je postupne poprepájať jednotlivé úseky cyklochodníka na slovenskej a poľskej strane Euroregiónu „Tatry“. Úsek cyklochodníka na katastrálnom území mesta Kežmarok sa bude napájať na plánovaný cyklochodník Kežmarok – Spišská Belá (na základe pripravených dokumentácií sa o finančné prostriedky na samotnú výstavbu budú uchádzať mestá Kežmarok a Spišská Belá v rámci najbližšej výzvy Programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020) a následne na už existujúci cyklochodník na trase Spišská Belá – Tatranská Kotlina. Na trase Spišská Belá – Podolínec – Vyšné Ružbachy bola zatiaľ v rámci iného projektu Združenia Euroregión Tatry spracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie. Na úseku Vyšné Ružbachy – Stará Ľubovňa je už spracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (vyhotovená v rámci iného projektu). Práve tento úsek bude nadväzovať na medzinárodnú cyklotrasu EuroVelo 11. Cieľom je prepojiť regionálnu cyklotrasu okolo Tatier s medzinárodnou cyklotrasou EuroVelo 11 na území Slovenska. Z k. ú. Kežmarku sa opačným smerom bude cyklochodník napájať ďalej na Huncovce – Veľkú Lomnicu a Poprad. Na trase od k. ú. Huncovce – Veľká Lomnica po k. ú. Poprad bola spracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie. Mesto Poprad bude v rámci tohto projektu pokračovať v príprave projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) Poprad – Matejovce s napojením na už spomínaný úsek od k. ú. Huncovce – Veľká Lomnica po k. ú. Poprad. Aj v regióne Liptova a Oravy (napr. v meste Liptovský Mikuláš celkovo 3,2 km) sa už vybudovali časti cyklochodníkov v rámci Cesty okolo Tatier. Podobne v regióne Oravy sa už prepojila slovenská a poľská časť Euroregiónu „Tatry“ na hraničnom prechode Suchá Hora. Je potrebné postupne pripravovať dokumentácie, aby bolo možné poprepájať jednotlivé úseky cyklochodníka v rámci jednotlivých regiónov. Realizácia projektu v budúcnosti so sebou prinesie výhody pre celú lokálnu spoločnosť v podobe zvýšenia turistickej návštevnosti bez dopadu na životné prostredie, vzbudenie nových podnikateľských iniciatív a vytvorenie podmienok pre aktívny odpočinok. Celková výška rozpočtu projektu činí: 47.173,70 € (z toho: spolufinancovanie z rozpočtovej kapitoly MDVaRR SR vo výške: 40.000,00 € a vlastné zdroje: 7.173,70 €).

 

Ing. Radoslava Krafčíková

poverená riadením kancelárie Združenia Euroregión Tatry

 

 

„Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“