Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/lh279100/www_root/w3/plugins/content/jwsig.php on line 78
Založili sme Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s ručením obmedzeným Tlačiť

eutDňa 14. augusta 2013 bol v Stredisku poľsko-slovenskej spolupráce v Nowom Targu slávnostne podpísaný Dohovor o založení Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY s ručením obmedzeným. Dohovor v mene Združenia Región „Tatry“ podpísal predseda Rady Jozef Ďubjak a v mene Zväzku Euroregión „Tatry“ predseda Rady Bogusław Waksmundzki. Podpísaniu Dohovoru predchádzalo niekoľkoročné úsilie Združenia Región „Tatry“ a Zväzku Euroregión „Tatry“ zamerané na vytvorenie spoločného, poľsko-slovenského právneho subjektu. Samotný vstup oboch združení do EZÚS TATRY s r. o. a návrhy Dohovoru a Stanov pred ich samotným podpísaním schválili na základe uznesení oba národné Kongresy - dňa 04. 04. 2013 XIX. Kongres Zväzku Euroregión „Tatry“ v Jablonke a dňa 23. 04. 2013 XIX. Kongres Združenia Región „Tatry“ v Trstenej.

V tejto súvislosti bolo taktiež potrebné získať rozhodnutia od príslušných orgánov oboch krajín. Rozhodnutím zo dňa 14. 06. 2013 Minister zahraničných vecí Poľskej republiky vyjadril súhlas s pristúpením Zväzku Euroregión „Tatry“ do Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY s ručením obmedzeným. Listom zo dňa 16. 07. 2013 Úrad vlády Slovenskej republiky udelil súhlas s účasťou Združenia Región „Tatry“ v Európskom zoskupení územnej spolupráce TATRY s ručením obmedzeným.

Po slávnostnom podpísaní Dohovoru v Nowom Targu predsedovia Rád v Kežmarku podpísali Stanovy Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY s ručením obmedzeným, v ktorých sú zakotvené zásady spolupráce medzi zakladajúcimi členmi Zoskupenia. Následne sa konalo prvé zasadnutie Zhromaždenia EZÚS TATRY s r. o.

Zhromaždenie je najvyšším orgánom Zoskupenia. Zhromaždenie sa v našom prípade skladá zo 14 zástupcov členov Zoskupenia, z ktorých 7 zástupcov reprezentuje Zväzok Euroregión „Tatry“ (páni Władysław Bieda, Paweł Dziuban, Antoni Karlak, Michał Jarończyk, Stanisław Łukaszczyk, Grzegorz Niezgoda, Bogusław Waksmundzki) a 7 zástupcov reprezentuje Združenie Región „Tatry“ (páni Štefan Bieľak, Michal Biganič, Jozef Ďubjak, Igor Kredátus, Štefan Kubík, Peter Petko, Jozef Repaský). Za predsedu Zhromaždenia bol zvolený pán Štefan Bieľak, primátor mesta Spišská Belá, ktorý bol zároveň spolupredsedom spoločnej slovensko-poľskej Komisie vo veci EZÚS, ktorá sa venovala príprave Dohovoru a Stanov Zoskupenia. Za podpredsedu Zhromaždenia bol zvolený pán Bogusław Waksmundzki, predseda Rady Zväzku Euroregión „Tatry“.

Za Riaditeľku Zoskupenia bola zvolená pani Agnieszka Pyzowska, pracovníčka kancelárie Zväzku Euroregión „Tatry“ a koordinátorka cezhraničného sieťového projektu Od Euroregiónu „Tatry“ k Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce. Riaditeľ je štatutárny orgán Zoskupenia, ktorý riadi činnosť Zoskupenia a koná v jeho mene. Sídlo kancelárie Riaditeľa je v Nowom Targu, kde je sídlo celého EZÚS.

Zhromaždenie zvolilo taktiež členov Dozornej Rady, ktorá je kontrolným orgánom Zoskupenia zriadeným na vykonávanie dozoru. Dozorná rada sa skladá zo šiestich členov, z ktorých traja členovia reprezentujú Zväzok Euroregión „Tatry“ (páni Paweł Cetera, Adam Sawina, Edward Tybor) a traja reprezentujú Združenie Región „Tatry“ (pani Ľudmila Gnojčáková, páni Ján Pavlík a Alexander Slafkovský).

Čo je Európske zoskupenie územnej spolupráce?

Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) je právnym nástrojom zavedeným právom Európskej únie, ktorý umožňuje vytvárať verejným subjektom z rôznych členských štátov formalizované skupiny spolupráce. EZÚS má právnu subjektivitu a prispieva k prekonávaniu prekážok, ktoré sťažujú územnú spoluprácu a prispieva k rozvoju tejto spolupráce. Môže vykonávať osobitné činnosti územnej spolupráce s finančnou podporou EÚ alebo bez nej. EZÚS má právnu subjektivitu podľa práva Európskej únie, má právnu spôsobilosť a je spôsobilé na právne úkony.

Cieľom EZÚS TATRY s r. o. je ďalší rozvoj, uľahčovanie a rozširovanie poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce s cieľom posilniť sociálnu a hospodársku súdržnosť územia pôsobnosti Zoskupenia na poľskej a na slovenskej strane Tatier.

Zhrnutie

Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY je nová inštitúcia cezhraničnej spolupráce, založená Zväzkom Euroregión „Tatry” na poľskej strane a Združením Región „Tatry” na slovenskej strane, ktorá má právnu subjektivitu podľa práva Európskej únie, je právne spôsobilá a má právnu spôsobilosť. Doterajšia spolupráca medzi Zväzkom Euroregión „Tatry” a Združením Región „Tatry”  fungovala na základe dohody z roku 1999, zriaďujúcej neformálny Cezhraničný Zväzok Euroregión „Tatry”, ktorý nemal právnu subjektivitu.

EZÚS TATRY s r. o. založil svoju činnosť na základe Dohovoru podpísanom Zväzkom Euroregión „Tatry” a Združením Región „Tatry” dňa 14. augusta 2013 v Nowom Targu a Stanovách podpísaných dňa 14. augusta 2013 v Kežmarku. Dohovor a Stanovy sú povinnými a základnými dokumentmi, na základe ktorých sa uskutoční registrácia EZÚS. EZÚS TATRY získava právnu subjektivitu dňom zapísania do registra vedeného ministrom zahraničných vecí Poľskej republiky. Následne bude informácia o založení EZÚS zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie.

Našim cieľom je, aby sa EZÚS TATRY s r. o. stal nástrojom na realizáciu spoločných poľsko-slovenských projektov. V súčasnosti sa pripravuje nový Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2014 – 202, čo je pre nás šanca pripraviť spoločné strategické projekty.

 

Mgr. Jana Majorová Garstková

Riaditeľka kancelárie Združenia Región „Tatry“

 

 

1. zasadnutie Zhromaždenia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY s ručením obmedzeným sa koná v rámci projektu

Od Euroregiónu "Tatry" k Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou

z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Porgramu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007-2013.