Hľadanie...

ezus

Mapa Euroregiónu Tatry

Internetová stránka je spolufinancovaná Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.

 

logoOrgány Euroregiónu Tlačiť E-mail
O nás
Pondelok, 15 Október 2007 22:54

Orgánmi Euroregiónu "Tatry" sú:


a) Kongres
b) Rada
c) Revízna komisia

- riaditeľ kancelárie ZRT v Kežmarku

- riaditeľ kancelárie EUT v Nowom Targu

- pracovné komisie

Kongres je najvyšším orgánom Euroregiónu. Skladá sa zo 70 delegátov po 35 z každej strany. Zásady volieb delegátov určujú národné združenia na svojich Kongresoch osobitne na každej strane.

Rada je najvyšším výkonným orgánom zväzku, volená Kongresom na dobu dvoch rokov. Skladá sa zo 14 členov, po 7 členov z každej strany. Do Rady sú dezignovaní členovia Rady Združenia Euroregión "Tatry" v Nowom Targu, ako aj členovia Rady Združenia Región "Tatry" v Kežmarku. Rada volí zo svojich členov predsedu na dobu dvoch rokov, ktorým je premenlivo poľský a slovenský predstaviteľ.

Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia voleným Kongresom, na obdobie dvoch rokov. Skladá sa zo 6 členov, po 3 členov z každej strany. Do Revíznej komisie sú dezignovaní členovia Revíznej komisie Združenia Euroregión "Tatry" v Nowom Targu, ako aj členovia Revíznej komisie Združenia Región "Tatry" v Kežmarku.

Rada vykonáva svoje úlohy za pomoci riaditeľov, jedného na poľskej, druhého na slovenskej strane.
- Úlohou sekretariátov je administratívna obsluha orgánov Euroregiónu.
- Riaditeľ a tajomník riadia kancelárie Euroregiónu v Nowom Targu a Kežmarku.
Každá zo strán financuje svoju kanceláriu oddelene.

Rada volí pracovné komisie, ktoré riešia konkrétne problémy zviazané s prácou Euroregiónu a sú poradnými orgánmi Rady. V rámci Rady pracujú tieto komisie:

- hospodárska komisia,

- komisia ochrany životného prostredia,

- kultúrna komisia,

- informačná komisia,

- komisia športu a mládeže

- komisia cestovného ruchu a turistiky.