Hľadanie...

ezus

Mapa Euroregiónu Tatry

Internetová stránka je spolufinancovaná Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.

 

logoIniciatíva obchodných komôr pôsobiacich v pohraničí Poľskej a Slovenskej republiky Tlačiť E-mail
Aktuality a akcie

eut

AKTUÁLNA SPRÁVA:   TATRY – Významný medzinárodný subregión

Vo štvrtok 17.9.2020 v Liptovskom Mikuláši na Kongrese Združenia Euroregión Tatry podpísalo päť poľských hospodárskych komôr (Poľsko-Slovenská, Krakovská, Sadecká, Novotarská a Tatranská) a tri slovenské obchodné komory (Slovensko-Poľská, Prešovská a Žilinská) Iniciatívu o podporu medzinárodného subregiónu TATRY v procesoch Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len FONDOV EÚ) v rozpočtovom období 2021-2027. V piatok bola zaslaná predsedovi vlády SR a dotknutým ministerstvám.

 

Do konca roka 2020 sa schvaľujú pravidlá a procesy pre efektívne a funkčné čerpanie FONDOV EÚ na najbližších takmer 10 rokov. Cieľom iniciatívy ôsmich obchodných komôr z pohraničia Poľska a Slovenska je vytvoriť samostatný medzinárodný subregión TATRY so spoločnou subregionálnou Radou partnerstva a jednotnou subregionálnou stratégiou ich ochrany a rozvoja v kontexte životného prostredia, dopravnej infraštruktúry a cestovného ruchu.

 

Posledných 30 rokov sa ochrana a rozvoj našich spoločných slovensko-poľských TATIER realizuje nejednotne, nekoordinovane a nekoncepčne, čo im viac škodí ako pomáha. Ak tento prístup nezmeníme, TATRY neochránime a ani nezabezpečíme ich trvalo udržateľný rozvoj. A toto nie je možné bez dominantného pričinenia vlád, dotknutých ministerstiev a príslušných samosprávnych krajov na poľskej i slovenskej strane. Platná európska legislatíva (Kódex správania a ďalšie predpisy) nabáda členské krajiny EÚ k vytváraniu medzinárodných subregiónov a integrovaných subregionálnych investícií v procesoch čerpania FONDOV EÚ.

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme v pripravovanom návrhu partnerskej dohody medzi SR a EÚ pre čerpanie FONDOV EÚ v programovacom období 2021-2027 rozšíriť princíp 8 + 1 (8 vnútroštátnych krajov/regiónov + 1 medzinárodný subregión Viedeň-Bratislava-Budapešť ako súčasť Dunajskej stratégie) na  princíp 8 + 2 (rozšírenie o medzinárodný, geograficky ucelený subregión TATRY, ako pilotné územie so spoločnou ochranou a integrovaným udržateľným rozvojom v súlade s Rámcovým dohovorom o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát /Karpatský dohovor/).

 

TATRY sú súčasťou našej štátnej hymny, máme ich v štátnom znaku i na vlajke. Bez jednotných pravidiel a spoločných integrovaných investícií TATRY zostanú v kúte 3-och administratívnych regiónov bez jednotnej koncepcie a stratégie ich ochrany a rozvoja. Tento zámer sami nezrealizujú podnikatelia, samospráva a ani Slovensko, resp. Poľsko, tento zámer je realizovateľný výlučne spoločne a s podporou Európskej únie. Je v našich rukách, ako budú nasledujúce generácie hodnotiť tú našu. Je to výzva a jedinečná príležitosť pre našu generáciu začať novú etapu spoločného rozvoja TATIER a zanechať tak unikátne a zmysluplné dedičstvo budúcim generáciám.

 

Prešov, 23.09.2020

 

Za signatárov Iniciatívy:  Jozef Hrobák, podpredseda predstavenstva, Prešovská RK SOPK

Telefón: +421 903 437 260

 

 

Príloha 1:

-          Návrh / Iniciatíva o podporu medzinárodného subregiónu TATRY v procesoch FONDOV EÚ v rozpočtovom období 2021-2027

 

Prílohy:
 

 

120648838_1451289775055788_5441715553175948655_n